wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Dino debiutuje na Catalyst

msd | 12 lutego 2018
W 10 miesięcy po debiucie na GPW polska sieć supermarketów weszła także na rynek obligacji, gdzie wprowadziła właśnie warte 100 mln zł papiery uplasowane w październiku zeszłego roku.

Za trzyletni dług Dino płaci WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. marży, której wysokość może wzrosnąć o dodatkowy 1 pkt proc., jeśli skonsolidowany dług netto spółki przekroczy 3-krotność wyniku EBITDA. Warunki emisji przewidują także możliwość przedterminowego wykupu obligacji przez Dino. Spółka może zrealizować opcję call w październiku 2019 r., za co musiałaby zapłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii.

Zabezpieczeniem wartych 100 mln zł obligacji są poręczenie majątkowe do 150 proc. nominału udzielone przez dziewięć spółek zależnych Dino.

W warunkach emisji zapisano też szereg typowych kowenantów. Spółka nie może wypłacić dywidendy (lub wykonać innych płatności na rzecz akcjonariuszy o zbliżonym charakterze), jeśli jej skonsolidowany wskaźnik dług netto/EBITDA przekracza 3,0x. Sam wzrost wskaźnika powyżej tej wartości także stanowiłby przypadek naruszenia. Podobnie, jak na przykład wykazanie straty w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, czy też utrata kontroli przez Tomasza Biernackiego, założyciela i głównego akcjonariusza Dino. Ostatecznie jednak ewentualne postawienie papierów w stan wymagalności po naruszeniu któregoś z kowenantów wymaga zgody zgromadzenia obligatariuszy.

Papiery dłużne serii 1/2017 trafiły do 26 inwestorów wyłonionych w procesie budowy księgi popytu. Była to pierwsza oferta obligacji Dino, w ramach przyjętego w ubiegłym roku programu do 500 mln zł.

Uplasowanie długu wśród inwestorów instytucjonalnych najpewniej nie pozostanie bez wpływu na płynność. W poniedziałek do godz. 15.30 nie zawarto żadnych transakcji debiutującymi obligacjami DNP1020. Nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje