piątek, 30 września 2022

Newsroom

EuroRating podwyższa perspektywę ratingu dla dziewięciu banków

materiał prasowy Eurorating | 04 sierpnia 2016
Agencja zmieniła z negatywnej na stabilną perspektywę ratingów kredytowych nadanych dziewięciu polskim bankom. Do grupy tej należą: Bank BPH, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, PKO BP oraz Santander Consumer Bank.

Uzasadnienie

Podwyższenie perspektywy ratingów dla wszystkich wymienionych banków związane jest z przedstawionym we wtorek przez Kancelarię Prezydenta ostatecznym projektem tzw. ustawy frankowej. Zakłada on, że banki będą musiały obecnie jedynie zwrócić kredytobiorcom zawyżone spready walutowe, natomiast kwestia ewentualnego przewalutowania kredytów ma zostać rozwiązana w trybie wprowadzenia instrumentów nadzorczych, które mają skłonić banki do zmniejszenia portfela kredytów denominowanych w walutach obcych.

W ocenie agencji, zaproponowana ustawa (przy założeniu, że przedstawiony projekt zostanie zatwierdzony przez parlament) znacznie redukuje ryzyko poniesienia przez banki zaangażowane w hipoteczne kredyty walutowe bardzo wysokich strat, jakie groziły im w przypadku zakładanego przez poprzednie projekty ustawy przymusowego przewalutowania, obciążającego banki większością związanych z tym kosztów.

EuroRating zaznacza jednak, że nie są obecnie znane konkretne propozycje działań nadzorczych, jakie mają zostać wprowadzone, aby zachęcić banki do proponowania klientom zmiany waluty kredytów hipotecznych na złote. Szczególnie istotne w tym kontekście będą poziomy, do jakich nadzór bankowy zdecyduje się podwyższyć wagi ryzyka dla kredytów walutowych, a także udział portfela tych kredytów, jaki w poszczególnych bankach obejmą podwyższone wymogi kapitałowe.

Agencja spodziewa się przy tym, że działania nadzorcze będą podejmowane z uwzględnieniem kondycji finansowej poszczególnych banków, a także z uwzględnieniem ryzyka, jakie wdrażane rozwiązania będą niosły dla całego sektora bankowego. Ponadto EuroRating szacuje, że koszty dla banków, związane z wprowadzeniem wyższych wymogów kapitałowych lub z ewentualnym przewalutowaniem części portfela kredytów będą rozłożone w czasie, co da bankom możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków.

Aktualne poziomy ratingów banków, dla których EuroRating zmienił perspektywę na stabilną, kształtują się następująco (banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego):

Perspektywa ratingowa banków

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingów dla wszystkich w/w banków związana jest z oceną agencji, iż koszty związane z forsowanymi dotychczas przez polityków rozwiązaniami dotyczącymi kwestii przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych będą ostatecznie znacznie niższe od wcześniej spodziewanych i nie wpłyną one już w sposób istotny na pogorszenie profilu ryzyka poszczególnych banków.

Stabilna perspektywa oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating ratingi nadane omawianym bankom w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinny ulec zmianie.

EuroRating zastrzega jednak, że agencja będzie nadal monitorować dalsze wydarzenia związane z zapowiedzianym podjęciem nowych działań regulacyjnych i nadzorczych wobec banków. W sytuacji jeżeli wprowadzane zmiany będą bardziej restrykcyjne od obecnie spodziewanych, agencja nie wyklucza dla poszczególnych banków zaangażowanych w walutowe kredyty hipoteczne ponownej zmiany pespektywy ratingu na negatywną, lub też obniżenia poziomu samego ratingu.

Podatność nadanych ratingów na zmiany

Negatywny wpływ na bieżące oceny ratingowe omawianych banków mogłyby mieć: ewentualna modyfikacja obecnego projektu ustawy frankowej, skutkująca istotnymi niekorzystnymi zmianami dla banków; istotne osłabienie złotego do franka szwajcarskiego; a także wprowadzenie przez nadzór bankowy bardzo wysokich wymogów kapitałowych dla walutowych kredytów hipotecznych, które skutkowałyby wystąpieniem niedoborów kapitałowych w poszczególnych bankach.

Pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej banków w dłuższej perspektywie mogłyby oddziaływać: korzystne kształtowanie się kursów walutowych (w tym w szczególności CHF/PLN); niższe od obecnie spodziewanych ostateczne koszty związane z podwyższonymi wymogami kapitałowymi oraz z ewentualnym przewalutowaniem części portfela walutowych kredytów hipotecznych, a także rozłożenie tych kosztów na długi okres.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi