poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Everest Capital po wynikach za II kwartał – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 11 września 2019
Nowa wersja projektu ustawy antylichwiarskiej jest zagrożeniem dla branży pożyczkowej - uważają analitycy.

Zagrożeniem dla Grupy Everest oraz całej branży pożyczkowej pozostaje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Pod koniec czerwca rząd dokonał reasumpcji wcześniejszej decyzji w sprawie projektu ustawy, która skutkuje obniżeniem górnego limitu kosztów poza odsetkowych do 20 proc. (z wcześniejszych 45 proc. oraz obecnych 55 proc.). Uchwalenie tak niskiego limitu oznaczałoby bardzo duży cios dla całej branży pożyczkowej, z której w przypadku uchwalenia ustawy może zniknąć duża część firm. Rząd notyfikował Komisji Europejskiej projekt ustawy, która ma czas na zajęcie stanowiska do 30 września 2019 r. Od momentu rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy w Grupie Everest Finanse trwają prace nad dywersyfikacją biznesu.

Wartości zbiorów wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii K, L oraz M na 30 czerwca 2019 r. wyniosły odpowiednio 101,7 mln zł, 86,7 mln zł oraz 28 mln zł i stanowiły 226 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii K, 173 proc. obligacji serii L oraz 561 proc. obligacji serii M. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

W II kw. 2019 r. Grupa Everest Finanse dokonała sprzedaży dwóch portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,7 mln zł. W obu transakcjach kupującym był ULTIMO NS FIZ. W całym I półroczu 2019 r. spółka zbyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej równej 24,4mlnzł.

5 kwietnia 2019 r. Everest Capital Sp. z o.o. dokonała emisji obligacji serii N o wartości 22 mln zł. Celem emisji było pozyskanie środków na wcześniejszy wykup lub nabycie celem umorzenia obligacji serii I o wartości 18 mln zł, jak również pozyskanie środków na wcześniejszy wykup obligacji serii G o wartości 4 mln zł. Równocześnie zmieniono również maksymalny termin wykupu pozostałych obligacji serii G z 8 kwietnia 2019 r. na 30 marca 2020 r. W maju 2019 r. doszło również do wykupu obligacji serii H o wartości 5 mln zł, natomiast w czerwcu spółka dokonała częściowego wykupu obligacji serii G w wysokości 8 mln zł.

Po dniu bilansowym, tj. 3 lipca 2019 r., Grupa Everest Finanse dokonała wykupu pozostałych obligacji serii I o wartości 2 mln zł. W drugiej połowie sierpnia Grupa dokonała nabycia celem umorzenia 10 000 sztuk obligacji serii K o wartości nominalnej 10 mln zł.

W związku z wprowadzeniem do obrotu obligacji serii M pod koniec sierpnia 2019 r., opublikowana została nota informacyjna tej serii. Obligacje zostały zakupione przez 29 osób fizycznych i cztery osoby prawne. Ich oprocentowanie ustalono na poziomie takim samym jak dla serii poprzednich – K oraz L, tj. 5 pkt proc. ponad 6-miesięczny WIBOR. Warunki Emisji Obligacji przewidują, iż obligatariusze będą uprawnieni do wcześniejszego wykupu w przypadku gdyby wskaźnik (zobowiązania - rozliczenia międzyokresowe przychodów) / kapitał własny, przekroczył 1,5x. Jest to również taki sam kowenant, jak dla pozostałych notowanych serii, tj. K oraz L. Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu po upływie pierwszego okresu odsetkowego.

Pobierz cały raport (PDF, 507 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje