czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Fundusz BPS Dłużny stracił 4,6 proc. jednego dnia

msd | 17 stycznia 2020
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu BPS Dłużny spadła w piątek o 4,63 proc. Pozostałe fundusze BPS, które miały obligacje banku z Sanoka, straciły 0,34-1,53 proc.

Drastyczna przecena wyceny jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez BPS TFI ma związek z uruchomieniem procedury resolution wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i umorzeniem jego podporządkowanych obligacji na około 100 mln zł. Jak wcześniej wskazywaliśmy w piątek, fundusze BPS-u miały 2,9 mln zł w długu banku z Sanoka według stanu z końca czerwca 2019 r.

Fundusz BPS Dłużny, którego wycena spadła w piątek o 4,63 proc. miał 0,7 mln zł w obligacjach Podkarpackiego BS na koniec I połowy ubiegłego roku, co stanowiło wówczas 3,9 proc. jego aktywów. Od tego czasu aktywa funduszu spadły jednak o 24 proc. do 13,7 mln zł na koniec 2019 r.

Co ciekawe, 12-miesięczna stopa zwrotu z BPS Dłużnego wciąż pozostaje dodatnia (0,88 proc.), ponieważ znaczna część jego – jednorazowych – zysków w poprzednich miesiącach pochodziła ze spłaty zabezpieczonych obligacji, które wcześniej zostały w większości przez fundusz odpisane.

Pozostałe fundusze zarządzane przez BPS TFI, które miały umorzone obligacje banku z Sanoka, straciły w piątek od 0,34 do 1,53 proc. Najmniej w tej grupie straciły fundusze Stabilnego Wzrostu i Obligacji Korporacyjnych (odpowiednio 0,34 i 0,44 proc.). Wycena funduszu Obligacji, zależnie od kategorii jednostki uczestnictwa, spadła natomiast o 0,58 i 0,60 proc. BPS Konserwatywny stracił z kolei 1,53 proc., co koresponduje z jego relatywnie wysokim zaangażowaniem w obligacje Podkarpackiego BS (2,1 proc. aktywów w czerwcu 2019 r.).

Jak wcześniej informowaliśmy, obligacje PBS-u na koniec czerwca 2019 r. miały też fundusze Agio Kapitał, Agro Kapitał na Rozwój oraz Allianz Stabilnego Wzrostu. Ten ostatni pozbył się jednak wszystkich papierów banku jeszcze przed końcem 2019 r.

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Fundusze