wtorek, 17 września 2019

Newsroom

Fundusze Lartiq domagają się 115 mln zł od GetBacku

msd | 09 września 2019
Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI (d. Trigon TFI) złożyły dziewięć pozwów przeciwko windykatorowi. Na razie w pięciu przypadkach sąd wydał nakaz zapłaty na łączną kwotę 64,4 mln zł.

W każdej z dziewięciu spraw fundusze wniosły o udzielenie zabezpieczenia. Sąd rozpoznał na razie siedem wniosków i każdy oddalił. W pięciu przypadkach wydał natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (łącznie 64,4 mln zł). Szósta sprawa spotkała się z odmową wydania nakazu zapłaty i została skierowana do rozpoznania w trybie zwykłym, natomiast trzy kolejne pozwy nie spotkały się jeszcze z rozstrzygnięciem co do nakazu zapłaty.

Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami – poinformował GetBack.

Jak podano, windykacyjna spółka w całości kwestionuje istnienie wierzytelności objętych wszystkimi pozwami od funduszy zarządzanych przez Lartiq TFI.

(…) we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, emitent - z zachowaniem terminu ustawowego – wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości – podano także.

Z wyjaśnień spółki wynika, że po wniesieniu przez nią prawidłowego sprzeciwu każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc. Przedmiotowe sprawy będą się zaś wówczas toczyć „na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji”.

Tak czy inaczej, GetBack nie wyjaśnia z czego dokładnie wynikają wierzytelności objęte pozwami funduszy Lartiq.

Na koniec ubiegłego roku GetBack posiadał od 23 do 40 proc. udziałów w dziewięciu funduszach sekurytyzacyjnych Lartiq Profit (d. Trigon Profit), zarządzanych przez Lartiq TFI. Spółka zawiązała 95 mln zł rezerwy tytułem umów gwarancyjnych z funduszami Lartiq TFI.

Dla przypomnienia, GetBack serwisował fundusze Lartiq Profit i był w nich jednym z inwestorów. Jego certyfikaty miały status podporządkowany względem pozostałych uczestników funduszu, a spółka gwarantowała inwestorom określoną stopę zwrotu (zwykle 5-6 proc. rocznie).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack przeszacuje wartość wierzytelności

  30 sierpnia 2019
  Zarządzane przez windykatora wierzytelności zostaną przeszacowane o 13,5 mln zł według stanu na koniec 2018 r. Spółka nie opublikuje na razie zapowiadanych na najbliższą sobotę zaległych sprawozdań finansowych.
  czytaj więcej
 • Saturn TFI zapowiada odwołanie od decyzji KNF

  23 sierpnia 2019
  Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF – poinformował Saturn TFI w oświadczeniu wydanym po cofnięciu mu zezwolenia.
  czytaj więcej
 • GetBackowi przybyło problemów po decyzji KNF wobec Saturn TFI

  22 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka przyznaje, że cofnięcie Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności wiązać się będzie dla niej z dodatkowymi kłopotami operacyjnymi, a zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze. Przekonuje jednak, że długoterminowo potencjalny układ nie jest zagrożony.
  czytaj więcej
 • KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

  21 sierpnia 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje