sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

GetBack dostał 500 tys. zł kary od KNF

msd | 18 grudnia 2019
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała spółkę za naruszenia przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie raportów.

Nadzorca ustalił, że GetBack zawyżał wartość portfeli wierzytelności i wyniku finansowego na skutek nieprawidłowej wyceny. Chodzi o tzw. rolki na pakietach wierzytelności.

Działania spółki polegały na świadomym i celowym zniekształcaniu danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółki oraz grupy kapitałowej poprzez fałszowanie wartości posiadanych aktywów i osiąganych wyników finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spółka nieprawidłowo wyceniała portfele wierzytelności, gdyż przeprowadzała na nich fikcyjne transakcje, które nie miały uzasadnienia ekonomicznego. W ten sposób spółka uniknęła wyceny zgodnej z przepisami prawa i wielokrotnie zawyżyła w stopniu istotnym wartość prezentowanych aktywów oraz uzyskiwane wyniki finansowe – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Ponadto wskazano też między innymi na nieumieszczenie w sprawozdaniach rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności, czy nieujawnienie informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz ocenę możliwości realizacji zobowiązań.

W 2017 r. spółka przeprowadziła liczne prywatne emisje obligacji, co znacząco zwiększyło ryzyko płynnościowe i powinno zostać ujawnione, gdyż było konieczne do oceny m.in. poziomu ryzyka przez obligatariuszy. Niebagatelny wpływ na ocenę ryzyka płynności miało także nieujawnianie przez spółkę informacji dotyczących przyznawanego nabywcom obligacji prawa żądania wcześniejszego wykupu (opcji PUT) – w szczególności pod kątem terminów spodziewanych wypływów środków pieniężnych i ewentualnego braku dopasowania ich do terminów spodziewanych wpływów z posiadanych aktywów – wyjaśniono.

Zdaniem nadzorcy sytuacja płynnościowa GetBacku w I połowie 2017 r. była „bardzo trudna i ryzyko płynnościowe zmaterializowało się już w I kwartale 2017 r., zaś inwestorzy nie uzyskali adekwatnych informacji w tym zakresie”. 

Jak zwrócono uwagę, GetBack nie tylko nie informował o opcjach put wbudowanych w obligacje, ale także nie informował o zobowiązaniach gwarancyjnych 

Zastrzeżenia KNF dotyczą też transakcji przejęcia EGB Investments. Nadzór wskazał bowiem na „brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB Investment SA, pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości firmy z tytułu nabycia EGB Investment SA oraz wartości niematerialnej w postaci wartości relacji z Altus TFI SA w nieuzasadnionej wysokości”.

Naruszenia dokonane przez GetBack SA w restrukturyzacji w związku z publikacją raportów okresowych były kluczowe z punktu widzenia odbiorców i znacząco wpłynęły na zmniejszenie wartości informacyjnej tych dokumentów. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący – podano w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Nałożoną na GetBack karę równie dobrze można przyrównać do kary dla objętych potencjalnym układem wierzycieli spółki. Najpewniej dlatego KNF przypomina, że maksymalny wymiar kary to 5 mln zł. 

Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki – wyjaśnia KNF.

Nadzorca zaznacza też, że nie wykluczył papierów wartościowych GetBacku z obrotu, choć mógłby to zrobić. Swoją decyzję tłumaczy tym, że skutki wykluczenia dotknęłyby większości interesariuszy spółki, w tym wierzyciele układowi straciliby dostęp do bieżących raportów i sprawozdań finansowych. 

Instrumenty finansowe GetBacku pozostają zawieszone od połowy kwietnia 2018 r. Warunkiem ich odwieszenia jest publikacja zaległych sprawozdań finansowych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje