sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 kwietnia 2019
Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.

Jednym z poważniejszych problemów GetBacku podczas restrukturyzacji jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie, ponieważ należące do spółki fundusze wierzytelności wstrzymały przekazywanie do niej pieniędzy, aż do czasu wypracowania porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi. Żeby znaleźć środki na zaspokojenie kosztów bieżących GetBack musiał więc dotychczas między innymi wyprzedawać zagraniczne aktywa. Jak wynika z informacji nadzorcy sądowego o realizacji planu restrukturyzacyjnego, we wrześniu ubiegłego roku windykator sprzedał bułgarskie aktywa za 1 mln euro, zaś w styczniu tego roku pozyskał 2 mln euro z transakcji dotyczącej aktywów hiszpańskich. Wcześniej też, w sierpniu ubiegłego roku, spółka porozumiała się z Nykredit w sprawie zwrotu 14,2 mln zł z 30 mln zł wpłaconego depozytu.

Obecnie GetBack finalizuje też rozmowy na temat zbycia portfeli wierzytelności przysługujących jego rumuńskiej spółce, wynika z informacji podanych przez Kaczmarek Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, nadzorcę sądowego GetBacku w ramach trwającego przyspieszonego postępowania układowego. To jednak ogłoszona transakcja z Hoistem ma dopiero istotnie przyczynić się do realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Transakcja z Hoist jest elementem planu restrukturyzacyjnego, niezbędnym do odblokowania przepływów środków z funduszy do spółki i pokrycia kosztów restrukturyzacji – podał nadzorca sądowy GetBacku.

Podstawowym działaniem w ramach tego etapu (wdrożenia nowej strategii finansowej – red.) jest zapewnienie spółce dostępu do środków posiadanych przez własne fundusze z tytułu odzysków z zarządzanych przez spółkę portfeli wierzytelności, co będzie możliwe tylko po zaspokojeniu wierzycieli uprzywilejowanych (zabezpieczonych – red.) – wskazano także.

Transakcja z Hoistem warta ma być 398,4 mln zł, a jej zamknięcie planowane jest do 29 kwietnia. Obejmie fundusze easyDebt NS FIZ (361,1 mln zł) oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ (37,3 mln zł). Według opinii, która została przygotowana na prośbę nadzorcy, cena transakcyjna jest godziwa, dlatego nadzorca nie widzi podstaw do udzielenia odmowy na zawarcie transakcji, o ile „korekty ceny uzgodnionej nie spowodują ustalenia ceny ostatecznej poniżej wartości godziwej”.

W wyniku transakcji z Hoist spółka zaspokoi część wierzycieli uprzywilejowanych. Pozostali wierzyciele uprzywilejowani (za wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych na funduszu Universe 3 NS FIZ) będą spłacani ze środków pochodzących ze zbycia portfeli wierzytelności następujących funduszy własnych: Centauris 2 NS FIZ, Universe NS FIZ, Universe 2 NS FIZ, EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, Altus NS FIZ Wierzytelności 2 i GetPro NS FIZ – podał nadzorca sądowy.

Sprzedaż części wierzytelnościowych aktywów szwedzkiemu Hoistowi jest też kluczem do umorzenia części długów wobec zabezpieczonych wierzycieli – obligatariuszy i kredytodawców. Łącznie GetBack jest im winien 604,1 mln zł, ale na mocy zawartych lub oczekiwanych umów, spłacie podlegać ma 518,9 mln zł. Znaczną część z tego sfinansować ma właśnie transakcja z Hoistem.

Na razie na najwyższe strzyżenie wśród zabezpieczonych wierzycieli zgodziły się: fundusze Quercus (20 mln zł, tj. 25 proc.), Idea Bank (19,7 mln zł, tj. 27 proc.) oraz Alior Bank (12,9 mln zł, tj. 23 proc.). Największy z zabezpieczonych wierzycieli, czyli Getin Noble Bank zgodził się zaś na umorzenie 5,7 mln zł (5 proc.) z długów wartych 110,9 mln zł. Na jakikolwiek haircut nie godzi się natomiast inny z dużych wierzycieli – Haitong Bank, któremu GetBack jest winien 76,2 mln zł.

Stan rozmów na temat spłaty zabezpieczonych wierzycieli

Poza transakcją z Hoistem, w kolejce czekają też kolejne sprzedaże wierzytelności. W kwietniu GetBack chce zamknąć wartą 15 mln zł umowę dotyczącą innej części portfela Open Finance Wierzytelności NS FIZ, zaś w sierpniu oczekuje 28,9 mln zł z procesu sprzedaży portfeli Centauris 2 NS FIZ. Pieniądze miałyby trafić w większości na spłatę wartych 27 mln zł obligacji wobec mBanku. W grudniu tego roku windykator planuje natomiast cztery kolejne transakcje, warte łącznie 76,4 mln zł.

Tymczasem sporządzona przez GetBack krótkoterminowa prognoza przepływów finansowych przewiduje, że tylko w maju i grudniu tego roku spółka osiągnie przewagę wpływów nad wydatkami. W maju miałoby do niej trafić 93,6 mln zł, w tym 90,6 mln zł tytułem transakcji z Hoistem oraz – tutaj ciekawostka – sprzedaży portfeli Kredyt Inkaso z funduszu Open Finance Wierzytelności na rzecz Kruka. Na koniec maja, po poniesieniu 21,3 mln zł wydatków (10,5 mln zł kosztów bieżących oraz 8,8 mln zł kosztów restrukturyzacji), GetBack spodziewa się 72,2 mln zł środków pieniężnych, które w kolejnych miesiącach mają systematycznie maleć, do 24,6 mln zł w listopadzie. Dopiero w grudniu planowany jest ich wzrost (do 30,3 mln zł) w związku ze wzrostem wpływów do 15,5 mln zł, z czego 12,5 mln zł pochodzić miałoby z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po sprzedaży kolejnych portfeli wierzytelności z funduszy oraz spłaceniu zobowiązań zabezpieczonych.

W drugiej połowie 2019 r. GetBack oczekuje też systematycznego spadku bieżących kosztów, z 10,5 mln zł w maju i czerwcu do 7 mln zł w grudniu.

Natomiast spłata wierzycieli niezabezpieczonych (25 proc. należności głównej w osiem lat) pochodzić ma z: windykacji wierzytelności należących do własnych funduszy GetBacku, odzysku własnych portfeli (należących do spółki) oraz roszczeń odszkodowawczych wobec „osób i podmiotów, które dopuściły się deliktów wobec spółki”.

W ocenie nadzorcy, przygotowane przez spółkę oraz przedstawione w informacji o realizacji planu restrukturyzacyjnego prognozowane przepływy finansowe grupy w okresie wykonania układu pokazują, że realizacja przez spółkę założonej strategii restrukturyzacyjnej i zawartych w planie restrukturyzacyjnym informacji o realizacji planu restrukturyzacyjnego powinny umożliwić wykonanie układu – napisał nadzorca sądowy.

O zdolności spółki do realizacji układu świadczy także fakt spłaty większości zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że kluczowym warunkiem jest dokonanie w horyzoncie czasowym przyjętym przez spółkę w krótkoterminowym cashflow sprzedaży aktywów i pozyskanie z tego tytułu założonych wpływów niezbędnych nie tylko do spłaty wierzycieli uprzywilejowanych, ale pokrycia kosztów działalności spółki i jej restrukturyzacji – podano także.

27 marca wrocławski sąd odroczył rozprawę w sprawie rozpoznania przyjętego w styczniu układu GetBacku. Rozprawa ma zostać wznowiona 29 maja. Wcześniej GetBack oraz nadzorca sądowy mają przedstawić informacje dotyczące transakcji z Hoistem. Windykator został także zobowiązany do złożenia do akt sprawy sprawozdania za 2018 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje