piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

GetBack proponuje 73-proc. strzyżenie

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 24 lipca 2018
Zamiast spłaty 65 proc. należności głównej w siedem lat, windykacyjna spółka proponuje niezabezpieczonym obligatariuszom spłatę 27 proc. w ratach rozłożonych na osiem lat. Pozostała część miałaby zostać skonwertowana na akcje.

W nowych propozycjach układowych GetBack dzieli wierzycieli na osiem grup. Niezabezpieczeni obligatariusze oraz kredytodawcy należą do pierwszej z nich. Wierzycielom tym proponuje się spłatę 27 proc. należności głównej w 16 ratach płatnych co sześć miesięcy, począwszy od ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Pozostałe 73 proc. należności GetBack miałoby zostać skonwertowane na akcje, tym razem jednak ze względu na ujemne kapitały własne proponowaną cenę emisyjną ustalono na 5 groszy. Tyle bowiem wynosi też nominał jednej akcji GetBacku. W praktyce operacja ta oznaczałaby marginalizację funduszu Abris w akcjonariacie spółki i przejęcie jej przez wierzycieli.

W wyniku konwersji wierzytelności, która przysługiwałaby trzem z ośmiu grup wierzycieli, wyemitowanych zostałoby 28-40 mld nowych akcji wobec obecnych 100 mln.

Pozostałe należności niezabezpieczonych obligatariuszy, wynikające m.in. z odsetek, zostałyby natomiast umorzone.

Dotychczas niezabezpieczonym obligatariuszom GetBack proponował spłatę 65 proc. należności głównej w siedem lat oraz konwersję pozostałych 35 proc. na akcje po cenie emisyjnej 8,63 zł. Od czasu publikacji wstępnych propozycji układowych sytuacja spółki uległa natomiast diametralnej zmianie. Według ostatnich informacji pracujące aktywa GetBacku zmalały do niecałych 1,3 mld zł, zaś jego zobowiązania przekraczają 3,3 mld zł.

Większości pozostałych wierzycieli windykator proponuje umorzenie od 73 proc. do 90 proc. należności. Na wyższy stopień zaspokojenia (spłata 43 proc.) liczyć mogą tylko wierzyciele z piątej grupy, która obejmuje zabezpieczonych wierzycieli. Ci jednak muszą wyrazić zgodę na objęcie układem (co do zasady niezabezpieczeni wierzycieli nie są objęci układem).

Przystąpienie zabezpieczonych wierzycieli do układu i ich zgoda na spłatę nie wyższą niż w 43 proc. mogłaby też oznaczać szansę na zwiększenie stopnia zaspokojenia w pozostałych grupach, w tym także tej, do której należą niezabezpieczeni obligatariusze. W pozytywnym scenariuszu mogliby liczyć na spłatę 43 proc. należności głównej.

Tak czy inaczej, zdaniem GetBacku przedstawione propozycje układowe „odzwierciedlają stan i możliwości spółki aktualne na dzień złożenia”. Proponowane 73-proc. strzyżenie spółka nazywa jednak „konserwatywnym”, ponieważ zaktualizowane propozycje układowe nie obejmują ewentualnych dodatkowych wpływów, które mogłyby się pojawić na skutek prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, czy odwrócenia części niekorzystnych umów. Do tego spółka potrzebowałaby jednak wejścia na drogę postępowania sanacyjnego.

Niezależnie od przedstawionych propozycji układowych GetBack wciąż rozważa zamianę przyspieszonego postępowania układowego na postępowanie sanacyjne. Decyzja w tej sprawie, jak poinformowano w piśmie do sądu, zapadanie w najbliższych dniach.

Termin zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu wyznaczono na 28 sierpnia. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje