piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

msd | 22 kwietnia 2020
Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.

Notowane w ASO NewConnect i Catalyst spółki będą mogły przesunąć termin publikacji raportu rocznego z 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. W przypadku raportów kwartalnych (spółki z Catalyst nie muszą ich publikować) termin ten wydłużono natomiast z 15 maja do 29 czerwca. Od strony formalnej Giełda Papierów Wartościowych co prawda nie zmieniła obowiązujących w ASO terminów, ale zobowiązała się, że nie będzie nakładać na emitentów kar za publikację raportów rocznych i kwartalnych, pod warunkiem, że opóźnienie takie wyniesie nie więcej niż odpowiednio dwa miesiące lub 45 dni. 

– Powodem naszej decyzji o złagodzeniu podejścia do emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst w sprawie publikacji raportów okresowych jest panująca pandemia koronawirusa, która spowodowała wiele  ograniczeń w działalności spółek. Odstąpienie od dotychczasowej praktyki nakładania sankcji, zamiast wydłużenia terminów publikacji raportów okresowych z jednej strony pozwala emitentom dostosować się do nowych warunków rynkowych, a z drugiej uwzględnia interesy inwestorów, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu dostępu do wyników finansowych spółek, w które zainwestowali. Z tego powodu od emitentów oczekujemy niezwłocznego przekazywania do publicznej wiadomości istotnych informacji o ich bieżącej sytuacji – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW, cytowany w komunikacie prasowym.

Dotychczas jedną z głównych kar w ASO za nieopublikowane sprawozdań na czas było zawieszenie notowań instrumentów finansowych danej spółki. 

„(…) Emitenci powinni jednak mieć na względzie interes inwestorów i dokładać starań, by pomimo panującej sytuacji jak najszybciej publikować raporty okresowe. Sprawozdawczość okresowa stanowi dla inwestorów jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji finansowej emitentów, które to informacje są następnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz wykonywaniu prawa głosu lub korzystaniu z innych praw przysługujących z tytułu posiadania akcji lub obligacji danego podmiotu.” – podano w komunikacie Giełdy.

Jak jednak zaznacza Giełda, przyjęte czasowo zasady nie zwalniają notowanych w ASO spółek od  obowiązków  wynikających z rozporządzenia MAR, w tym obowiązków dotyczących publikacji informacji poufnych powstałych w związku z niespodziewanymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta.

Wcześniej w kwietniu wydłużeniu uległy też terminy publikacji sprawozdań finansowych dla spółek notowanych na rynku regulowanym. Minister finansów wydał bowiem rozporządzenie, które daje emitentom prawo przesunięcia maksymalnego terminu przekazania raportu rocznego z 30 kwietnia do 30 czerwca oraz sprawozdań kwartalnych z 1 czerwca do 29 lipca.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje