sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Invest TDJ Estate potrzebuje obniżyć obligacyjny wskaźnik zadłużenia

msd | 05 czerwca 2023
Jeśli w I półroczu dewelopersko-inwestycyjnej spółce z grupy TDJ nie uda się obniżyć zewnętrznego długu netto, będzie ona zobowiązana podnieść marżę na papierach TDJ0624 z 3,5 do 3,75 pkt proc.

Co prawda na koniec ubiegłego roku grupa Invest TDJ Estate miało 470,3 mln zł zadłużenia odsetkowego, ale znakomitą większość z tego stanowiły wewnątrzgrupowe pożyczki, a na jako taki dług zewnętrzny składały się niemal wyłącznie obligacje TDJ0624 o wartości nominalnej 115 mln zł. Przy 71,5 mln zł środków pieniężnych dług netto grupy na pierwszy rzut oka sięgał 398,8 mln zł (1,59x kapitałów własnych), ale już po korekcie o wewnątrzgrupowe pożyczki wynosił on niewiele ponad 44,5 mln zł. To zaś odpowiadało 0,18x kapitałów własnych (0,1x rok wcześniej) wobec limitu ustalonego w warunkach emisji obligacji na 0,8x. To jednak nie koniec zawiłości.

Jak wynika z poświadczenia opublikowanego przez Invest TDJ Estate, już w lutym, po spłacie wewnątrzgrupowej pożyczki, zewnętrzny dług netto grupy wzrósł do 102,88 mln zł i stanowił on 0,41x kapitałów własnych. Utrzymanie tego stanu do końca I półrocza wiązać się będzie z przekroczeniem ustalonego na 0,40x progu, który nakazuje podniesienie marży o 0,25 pkt proc. Czasu na poprawę zostało więc sporo. Sposobów też. Szczególnie, jeśli uwzględnić fakt, że pożyczki od podmiotów powiązanych praktycznie obniżają obligacyjny dług netto grupy (wzrost gotówki, ale bez zwiększenia zewnętrznego zadłużenia).

W całym ubiegłym roku Invest TDJ Estate odnotowało 32,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej. Mimo sprzedaży nieruchomości i częściowego spływu kapitału z pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, grupa poniosła też 33,3 mln zł wydatków netto z działalności inwestycyjnej. Stan środków pieniężnych na jej rachunkach zmniejszył się zatem o 60,5 mln zł do 71,5 mln zł, z czego 19,6 mln zł pozostawało zablokowane na rachunkach powierniczych. Nadal jednak wystarczało to do pełnego pokrycia krótkoterminowych zobowiązań, które z pominięciem otrzymanych zaliczek warte były 31,7 mln zł. 

Po 58-proc. wzroście przychodów, do 72,8 mln zł, grupa Invest TDJ Estate osiągnęła w ubiegłym roku 23,8 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, który był 56 proc. wyższy niż w 2021 r. Na skutek wysokich pozostałych przychodów operacyjnych (zysk ze sprzedaży aktywów i inne) wynik operacyjny zanotował ponad trzykrotny wzrost, osiągając 27,7 mln zł. Z kolei rosnącym kosztom finansowym towarzyszyły też przychody z odsetek od pożyczek dla podmiotów powiązanych, co ostatecznie zapewniło grupie możliwość zaksięgowania 10,1 mln zł zysku netto wobec 6,1 mln zł straty rok wcześniej.  

Wygasające za rok obligacje TDJ0624 notowane są po 100,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Invest TDJ Estate Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst