niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

KNF cofnęła zezwolenie Lartiq TFI (d. Trigon)

msd | 05 listopada 2019
Decyzja ma związek z aferą GetBacku. Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Na pożegnanie Lartiq TFI otrzymało także 5 mln zł kary pieniężnej.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego Lartiq TFI zarządzał funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Ponadto, towarzystwo miało też nieprawidłowo wykonywać bieżący nadzór nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych. Chodzi o GetBack, bo to on zajmował się serwisowaniem wierzytelności w funduszach z rodziny Trigon Profit.

Komisja ustaliła, że w trakcie zarządzania portfelami funduszy Trigon Profit przez podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie obejmujące sekurytyzowane wierzytelności, doszło do nieprawidłowości, które nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo – podano w komunikacie KNF.

Według Komisji, Lartiq TFI nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych, przez co dopuściło do nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy. To zaś miało być wyrazem braku rzetelności.

Jak wymienia KNF, Lartiq TFI nie monitorowało i nie weryfikowało w sposób prawidłowy skuteczności podejmowanych przez zarządzającego działań windykacyjnych, a także zawarło z GetBackiem umowy gwarancyjne w odniesieniu do funduszy Trigon Profit, które nie zabezpieczały właściwie interesów funduszy i ich uczestników. Ponadto, KNF zwraca uwagę na zawarcie przez TFI umowy ramowej z windykatorem, pomimo „dysponowania danymi wskazującymi na nienależyty sposób wykonywania czynności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami”.

Decyzja KNF ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co znaczy, że Lartiq TFI traci możliwość zarządzania funduszami.

Samo Towarzystwo zapowiada zaskarżenie decyzji KNF. Lartiq uważa bowiem, że „nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takiej sankcji”. Dodatkowo Lartiq TFI argumentuje, że decyzja KNF uderza przede wszystkim w klientów funduszy.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback. Podkreślamy, że KNF powinien przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków – napisano w oświadczeniu Lartiq TFI.

To kolejny już podmiot, któremu KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności w związku z aferą GetBacku. Wcześniej podobny los spotkał Saturn TFI. Wśród brokerów zezwolenie stracił zaś Polski Dom Maklerski, a częściowo także Mercurius. Wciąż trwają natomiast postepowania wobec Altus TFI i Noble Funds TFI.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje