czwartek, 21 września 2023

Newsroom

LPP z lepszą oceną perspektywy ratingu

materiał prasowy EuroRating | 12 maja 2021
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB-.

Zmiana perspektywy oceny wiarygodności finansowej LPP na stabilną związana jest przede wszystkim z lepszymi niż wcześniej oczekiwane wynikami finansowymi osiąganymi przez spółkę w trakcie trwania pandemii COVID-19, a także z utrzymaniem zadowalającej struktury finansowania. 

EuroRating zauważa, że odzieżowa grupa stosunkowo dobrze poradziła sobie z wdrażanymi w ostatnich kwartałach w różnych krajach restrykcjami związanymi z pandemią – w tym okresowymi zamknięciami sklepów. Kompensowane było to częściowo szybkim wzrostem sprzedaży w kanale 
e-commerce, a także redukcją kosztów operacyjnych i produkcyjnych. Do silnych stron spółki agencja zalicza również dużą dywersyfikację geograficzną sprzedaży, dzięki której grupa LPP była mniej podatna na wdrażanie restrykcyjnych obostrzeń na poszczególnych rynkach.

Wstępne dane o bardzo dobrych wynikach sprzedażowych osiągniętych w I kwartale roku obrotowego 2021/22, wraz z wygasaniem pandemii na kluczowych dla spółki rynkach oraz związanym z tym znoszeniem restrykcji (co oznacza ponowne pełne otwarcie sklepów stacjonarnych), zdaniem agencji pozwalają spodziewać się uzyskania przez LPP relatywnie wysokiej sprzedaży w całym obecnym roku finansowym. Jednocześnie oznaczać to powinno powrót do generowania dobrych wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych.

EuroRating pozytywnie ocenia również fakt, że w ubiegłym, pandemicznym roku, spółce udało się utrzymać stosunkowo bezpieczną strukturę finansowania oraz niskie wskaźniki zadłużenia. Przyczyniło się do tego m.in. okresowe obniżenie stanu zapasów oraz znaczne wydłużenie terminów płatności wobec dostawców. W rezultacie spółka utrzymała wysoki stan gotówki i pomimo lekkiego wzrostu nominalnej wartości zobowiązań finansowych dług netto utrzymywał się stale na ujemnych poziomach. 

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany  spółce  rating  w  horyzoncie  kolejnych  12  miesięcy  najprawdopodobniej  nie  powinien  ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej LPP EuroRating zalicza: dynamiczny wzrost sprzedaży w kanale stacjonarnym; generowanie wysokich dodatnich wyników finansowych i wolnych przepływów pieniężnych; istotny wzrost udziału kapitału własnego w pasywach; a także wzmocnienie pozycji płynnościowej spółki.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LPP mogłoby wpływać obecnie: ponowne nasilenie pandemii koronawirusa (np. na skutek nowych mutacji, przed którymi nie chroniłyby obecne szczepionki) i ponowne wprowadzenie na kluczowych dla spółki rynkach restrykcji w funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych; słabsze od obecnie spodziewanych poziomy sprzedaży, wyników finansowych i/lub przepływów pieniężnych; ewentualne wypłaty wysokich dywidend i/lub przeprowadzanie skupów akcji, lub też nadmierne inwestycje, skutkujące osłabieniem struktury finansowania oraz wzrostem zadłużenia; a ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi