środa, 23 maja 2018

Newsroom

Mała prywatna emisja GetBacku debiutuje na Catalyst

msd | 14 czerwca 2017
Windykator wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku stałokuponowe dwuletnie papiery dłużne o wartości 1,52 mln zł.

Wysokość kuponu ustalono na 6 proc. rocznie, a odsetki płatne są co trzy miesiące. Dwuletni okres spłaty może ulec skróceniu na żądanie emitenta, ponieważ przysługuje mu opcja wcześniejszego wykupu.

Papiery serii GK nie są zabezpieczone. W przeciwieństwie do innych debiutujących niedawno ofert prywatnych GetBacku, warunki emisji nie zawierają dodatkowych kowenantów.

Seria o wartości 1,52 mln zł jest jedną z najmniejszych wśród wszystkich obligacji korporacyjnych obecnych na Catalyst. Cała oferta warta była do 5 mln zł. Pomimo, że przydzielono mniej niż jedną trzecią oferowanych papierów, emisja trafiła do portfeli 10 inwestorów wobec 11, którzy złożyli zapisy.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami GBK1018, nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży. Na Catalyst znajdują się też dwie inne stałokuponowe emisje GetBacku, także oprocentowane na 6 proc. Serię wygasającą miesiąc wcześniej, we wtorek wyceniano z 5,64 proc. rentowności brutto.

Ogółem na Catalyst znajdują się 24 serie obligacji GetBacku, w większości wygasających w 2018 i 2019 r. Wyjątek stanowi seria GBK0520, którą spółka uplasowała w ramach pierwszej tegorocznej emisji publicznej. Papiery te wyceniane są z 5,7 proc. rentowności brutto.

Aktualnie GetBack jest w trakcie przyjmowania zapisów w kolejnej ofercie publicznej. Tym razem spółka oferuje WIBOR 3M plus 4,2 pkt proc. na 3,5 roku. W dwóch poprzednich emisjach publicznych, w tym jednej dla inwestorów instytucjonalnych, windykator oferował 4,4 pkt proc. marży na trzy lata.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje