piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

MLP Group debiutuje na Catalyst

msd | 12 lipca 2017
Spółka wyspecjalizowana w budowie i zarządzaniu centrami magazynowymi wprowadziła do obrotu obligacje warte 20 mln euro.

Wyemitowane w maju pięcioletnie papiery serii A oprocentowane są na EURIBOR 6M plus 3,35 pkt proc. marży, co z uwagi na ujemną stopę bazową daje obecnie 3,101 proc. w skali roku. Obligacje nie zostały zabezpieczone.

W warunkach emisji MLP Group zapewnił sobie prawo do przedterminowego wykupu wyłącznie całej emisji, z którego może skorzystać na trzy lub cztery lata od przydziału papierów. Wiązałoby się to z koniecznością zapłaty premii dla obligatariuszy wynoszącej odpowiednio 0,3 lub 0,2 proc. wartości nominalnej obligacji.

Wśród ustalonych w warunkach emisji kowenantów znalazło się miejsce dla wskaźnika prezentującego relację skonsolidowanych kapitałów własnych do aktywów grupy MLP. Wskaźnik nie może być niższy od 35 proc. Jego naruszenie dawałoby inwestorom prawo do zwołania zgromadzenia obligatariuszy, na którym zapadałaby decyzja w sprawie ewentualnej zgody na postawienie długu w stan wymagalności.

Warte 20 mln EUR obligacje trafiły do 40 inwestorów, w tym subfunduszy. Papiery uplasowano w ramach programu do 50 mln EUR.

W środę do godz. 11.45 nie handlowano debiutującymi obligacjami MLP0520, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży, co dla nowych emisji w euro na Catalyst jest zjawiskiem zupełnie typowym.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje