czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Odpisy w GNB jednak wyższe

msd | 21 września 2018
Nie 59,9 mln zł, a 100,3 mln zł wyniosą w II kwartale ujęte w jednostkowym sprawozdaniu Getin Noble Banku odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych.

W sprawozdaniu skonsolidowanym bank wykaże natomiast 73,7 mln zł odpisów z tytuły utraty wartości portfela wierzytelności wobec 3,6 mln zł w I kwartale. Odpisy z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych podliczone zostaną z kolei na 5,2 mln zł, co jest kwotą o 11,7 mln zł wyższą niż w I kwartale tego roku.

Po I kwartale GNB wykazywał 47,7 mln zł skonsolidowanej straty netto. Publikację sprawozdania półrocznego przewidziano na 27 września.

Na koniec marca luka kapitałowa banku na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz współczynnika kapitału Tier 1 wynosiła odpowiednio 1,1 mld zł oraz 1,3 mld zł. W ramach zatwierdzonego przez KNF planu ochrony kapitału GNB zobowiązał się do dokapitalizowania kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat, co gwarantować miałby Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz GNB. Na razie w lipcu objął wartą 100 mln zł emisję akcji. Kolejną, także na 100 mln zł, ma objąć do 15 października. Także i na rok 2019 zapowiedział dokapitalizowanie kwotą 100 mln zł.

Ponadto, plan podwyższenia funduszy własnych zakłada emisję do końca 2019 roku wartych 450 mln zł instrumentów zaliczanych do kapitału Tier 1 (tzw. CoCo). Bank planuje też emisję obligacji podporządkowanych dla inwestorów instytucjonalnych, najpierw na eurorynku, później ewentualnie w kraju.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to papiery podporządkowane. Rentowności części z nich przekraczają 12-14 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst