piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Potężna przecena funduszy wierzytelności Trigona i GetBacku - aktualizacja

msd | 07 maja 2018
Wskutek przeceny dokonanej na koniec kwietnia miesięczna stopa zwrotu z części niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Trigon Profit spadła o 16,2-28,6 proc.

Treść uzupełniona o nadesłane do redkacji stanowisko Trigon TFI. Pełny komunikat towarzystwa znajduje się na końcu.

Chodzi w tym przypadku o fundusze wierzytelności, które serwisuje GetBack. Zależnie od funduszu windykator posiada od 20 do 28 proc. ich certyfikatów inwestycyjnych i jest jednocześnie zobowiązany do zapewnienia rentowności poprzez udzielenie gwarancji średniorocznej stopy zwrotu, zwykle w okolicach 6 proc. rocznie. 

Tymczasem roczna stopa zwrotu z serwisowanych przez GetBack funduszy Trigon Profit wynosi od minus 11,5 do minus 24,8 proc. 

Ogromna przecena wierzytelnościowych FIZ-ów Trigona i GetBacku to kolejna już odsłona problemów windykatora, które uderzają w tysiące inwestorów detalicznych. Nabywali oni właśnie nie tylko obligacje GetBacku, ale także i certyfikaty funduszy, którymi zarządzał windykator przy jednoczesnej gwarantowanej stopie zwrotu.

Na początku maja GetBack złożył do wrocławskiego sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. W poniedziałek sąd opublikował propozycje układowe dla wierzycieli, w których właścicielom niezabezpieczonych obligacji spółka proponuje spłatę 65,36 proc. kapitału w ratach do 2025 r. oraz zamianę pozostałej części wierzytelności na akcje nowej emisji.

W poniedziałek po południu GetBack poinformował o rezygnacji Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady nadzorczej, z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa zarządu. W złożonej rezygnacji przyznał, że spółką powinien pokierować lokalny menedżer.

Stanowisko Trigon TFI

W związku z przeprowadzanym procesem audytu sprawozdań finansowych dla funduszy, w których rolę serwisera pełni spółka GetBack S.A., a także w świetle ostatnich wydarzeń w spółce GetBack S.A. Towarzystwo informuje, iż do wyceny pakietów wierzytelności w tych funduszach odstąpiono od dotychczasowej metody zakładającej ciągłe i niezakłócone funkcjonowanie procesu windykacyjnego. 

W ocenie Towarzystwa kondycja finansowa spółki GetBack S.A. może jej utrudnić lub wręcz uniemożliwić w przyszłości prowadzenie adekwatnych działań wynikających z przyjętej strategii windykacyjnej. Ze względu na fakt, iż na dzisiaj nie można jednoznacznie określić czy taka sytuacja będzie miała miejsce, wycena portfeli wierzytelności ujęta w sprawozdaniach uwzględnia korekty na ryzyko operacyjne związane z możliwością ogłoszenia upadłości, rozpoczęcia postępowania sanacyjnego lub utraty zezwolenia na zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych przez spółkę GetBack S.A. W wycenie przyjęto założenie, iż prognozowane przepływy za pierwszy kwartał 2018 są zbliżone do faktycznego wykonania, w okresie około pół roku od kwietnia 2018 nastąpi istotna redukcja działań windykacyjnych wynikających z zastąpienia obecnego i wdrożenia nowego serwisera, a następnie będzie następowało stopniowe zwiększanie skali działań windykacyjnych determinujących prognozowane przepływy.

Wycena pakietów wierzytelności wyżej opisaną metodą uwzględnia wszystkie znane na dzień dzisiejszy okoliczności mogące wpłynąć na ich wartość rynkową w przypadku nierozwiązywalnych problemów obecnego serwisera. 

Towarzystwo z uwagą śledzi sytuację spółki GetBack S.A. i podjęło zdecydowane działania mające na celu ochronę interesu uczestników w sytuacji gdyby spółka GetBack S.A. utraciła możliwość zarządzania portfelem Funduszu.

Jednocześnie, przekazujemy poniższe informacje dotyczące dotychczasowej współpracy Trigon TFI z GetBack:

  1. Współpraca Trigon TFI z GetBack dotyczy 9 funduszy. Są to fundusze sekurytyzacyjne (inwestujące w portfele wierzytelności), dla których GetBack pełni rolę zarządzającego wierzytelnościami funduszy, czyli zajmuje się ich windykacją.
  2. Fundusze te nigdy nie inwestowały w akcje ani obligacje wyemitowane przez GetBack. Same też nie są poręczycielem jakichkolwiek zobowiązań GetBack, w szczególności certyfikaty inwestycyjne funduszy nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń emisji obligacji GetBack.
  3. W funduszach tych znajdują się portfele wierzytelności, które mają realną rynkową wartość i w wyniku windykacji tych wierzytelności fundusze osiągają dochody.
  4. Właścicielem portfeli wierzytelności i praw do przepływów z wierzytelności są poszczególne fundusze (nie GetBack).
  5. W każdym z tych funduszy GetBack został współinwestorem – obejmując 20% wszystkich wyemitowanych przez dany fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne należące do GetBack są certyfikatami podporządkowanymi – w pierwszej kolejności wykupywane są certyfikaty inwestycyjne innych inwestorów. GetBack będzie mógł wypłacić zainwestowany kapitał dopiero po wykupie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych.
  6. W celu zabezpieczenia kar umownych przewidzianych na wypadek nieosiągnięcia przez dany fundusz przewidzianej statutem wartości certyfikatów inwestycyjnych ustanowiono zabezpieczenie w postaci zastawu na należących do GetBack certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez dany fundusz.
  7. Z każdym wykupem certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych, udział GetBack w poszczególnych funduszach rośnie.
  8. Wszystkie dotychczasowe wykupy certyfikatów realizowane były zgodnie z harmonogramem i założoną stopą zwrotu.

 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje