środa, 27 maja 2020

Newsroom

Potężna przecena funduszy wierzytelności Trigona i GetBacku - aktualizacja

msd | 07 maja 2018
Wskutek przeceny dokonanej na koniec kwietnia miesięczna stopa zwrotu z części niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Trigon Profit spadła o 16,2-28,6 proc.

Treść uzupełniona o nadesłane do redkacji stanowisko Trigon TFI. Pełny komunikat towarzystwa znajduje się na końcu.

Chodzi w tym przypadku o fundusze wierzytelności, które serwisuje GetBack. Zależnie od funduszu windykator posiada od 20 do 28 proc. ich certyfikatów inwestycyjnych i jest jednocześnie zobowiązany do zapewnienia rentowności poprzez udzielenie gwarancji średniorocznej stopy zwrotu, zwykle w okolicach 6 proc. rocznie. 

Tymczasem roczna stopa zwrotu z serwisowanych przez GetBack funduszy Trigon Profit wynosi od minus 11,5 do minus 24,8 proc. 

Ogromna przecena wierzytelnościowych FIZ-ów Trigona i GetBacku to kolejna już odsłona problemów windykatora, które uderzają w tysiące inwestorów detalicznych. Nabywali oni właśnie nie tylko obligacje GetBacku, ale także i certyfikaty funduszy, którymi zarządzał windykator przy jednoczesnej gwarantowanej stopie zwrotu.

Na początku maja GetBack złożył do wrocławskiego sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. W poniedziałek sąd opublikował propozycje układowe dla wierzycieli, w których właścicielom niezabezpieczonych obligacji spółka proponuje spłatę 65,36 proc. kapitału w ratach do 2025 r. oraz zamianę pozostałej części wierzytelności na akcje nowej emisji.

W poniedziałek po południu GetBack poinformował o rezygnacji Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady nadzorczej, z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa zarządu. W złożonej rezygnacji przyznał, że spółką powinien pokierować lokalny menedżer.

Stanowisko Trigon TFI

W związku z przeprowadzanym procesem audytu sprawozdań finansowych dla funduszy, w których rolę serwisera pełni spółka GetBack S.A., a także w świetle ostatnich wydarzeń w spółce GetBack S.A. Towarzystwo informuje, iż do wyceny pakietów wierzytelności w tych funduszach odstąpiono od dotychczasowej metody zakładającej ciągłe i niezakłócone funkcjonowanie procesu windykacyjnego. 

W ocenie Towarzystwa kondycja finansowa spółki GetBack S.A. może jej utrudnić lub wręcz uniemożliwić w przyszłości prowadzenie adekwatnych działań wynikających z przyjętej strategii windykacyjnej. Ze względu na fakt, iż na dzisiaj nie można jednoznacznie określić czy taka sytuacja będzie miała miejsce, wycena portfeli wierzytelności ujęta w sprawozdaniach uwzględnia korekty na ryzyko operacyjne związane z możliwością ogłoszenia upadłości, rozpoczęcia postępowania sanacyjnego lub utraty zezwolenia na zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych przez spółkę GetBack S.A. W wycenie przyjęto założenie, iż prognozowane przepływy za pierwszy kwartał 2018 są zbliżone do faktycznego wykonania, w okresie około pół roku od kwietnia 2018 nastąpi istotna redukcja działań windykacyjnych wynikających z zastąpienia obecnego i wdrożenia nowego serwisera, a następnie będzie następowało stopniowe zwiększanie skali działań windykacyjnych determinujących prognozowane przepływy.

Wycena pakietów wierzytelności wyżej opisaną metodą uwzględnia wszystkie znane na dzień dzisiejszy okoliczności mogące wpłynąć na ich wartość rynkową w przypadku nierozwiązywalnych problemów obecnego serwisera. 

Towarzystwo z uwagą śledzi sytuację spółki GetBack S.A. i podjęło zdecydowane działania mające na celu ochronę interesu uczestników w sytuacji gdyby spółka GetBack S.A. utraciła możliwość zarządzania portfelem Funduszu.

Jednocześnie, przekazujemy poniższe informacje dotyczące dotychczasowej współpracy Trigon TFI z GetBack:

 1. Współpraca Trigon TFI z GetBack dotyczy 9 funduszy. Są to fundusze sekurytyzacyjne (inwestujące w portfele wierzytelności), dla których GetBack pełni rolę zarządzającego wierzytelnościami funduszy, czyli zajmuje się ich windykacją.
 2. Fundusze te nigdy nie inwestowały w akcje ani obligacje wyemitowane przez GetBack. Same też nie są poręczycielem jakichkolwiek zobowiązań GetBack, w szczególności certyfikaty inwestycyjne funduszy nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń emisji obligacji GetBack.
 3. W funduszach tych znajdują się portfele wierzytelności, które mają realną rynkową wartość i w wyniku windykacji tych wierzytelności fundusze osiągają dochody.
 4. Właścicielem portfeli wierzytelności i praw do przepływów z wierzytelności są poszczególne fundusze (nie GetBack).
 5. W każdym z tych funduszy GetBack został współinwestorem – obejmując 20% wszystkich wyemitowanych przez dany fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne należące do GetBack są certyfikatami podporządkowanymi – w pierwszej kolejności wykupywane są certyfikaty inwestycyjne innych inwestorów. GetBack będzie mógł wypłacić zainwestowany kapitał dopiero po wykupie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych.
 6. W celu zabezpieczenia kar umownych przewidzianych na wypadek nieosiągnięcia przez dany fundusz przewidzianej statutem wartości certyfikatów inwestycyjnych ustanowiono zabezpieczenie w postaci zastawu na należących do GetBack certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez dany fundusz.
 7. Z każdym wykupem certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych, udział GetBack w poszczególnych funduszach rośnie.
 8. Wszystkie dotychczasowe wykupy certyfikatów realizowane były zgodnie z harmonogramem i założoną stopą zwrotu.

 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje