wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Powstał projekt rekomendacji dot. przejścia istniejących obligacji na WIRON

msd | 07 lipca 2023
Do 20 lipca Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych będzie prowadzić konsultacje w sprawie konwersji istniejących zmiennokuponowych papierów dłużnych z WIBOR-u na WIRON.

Zgodnie z przedstawionym do konsultacji dokumentem, konieczność przejścia na WIRON dotyczyć będzie już istniejących papierów wchodzących w nowy okres odsetkowy po 1 stycznia 2025 r., czyli momencie, w którym dojść powinno do zaprzestania publikacji WIBOR-u. Według projektu rekomendacji, etap właściwej konwersji powinien jednak zostać poprzedzony analizą warunków emisji, bo to właśnie tam skrywać się mogą największe kłopoty, związane z tzw. klauzulą awaryjną, określającą zamiennik WIBOR-u.

Z przeprowadzonego przez ekspertów badania około 12,5 tys. serii nieskarbowych obligacji o łącznej wartości 79,9 mld zł wynika, że najczęściej warunki emisji po prostu nie przewidują klauzuli awaryjnej. Wówczas zamiennikiem będzie wskaźnik określony w rozporządzeniu. Jak ustalono, największe ryzyko wiąże się jednak z tymi klauzulami, gdzie za zamiennik służyć ma ostatnia dostępna wartość WIBOR-u lub kwotowanie dostarczone przez kilka banków referencyjnych. Obie te metody (łącznie 51,2 mld zł przebadanych serii) nie mogą bowiem pełnić roli trwałego zamiennika WIBOR-u. Mogą nim być natomiast inne spotykane w warunkach emisji klauzule, w tym także stopa referencyjna NBP.

Z kolei wśród rozwiązań pozwalających dostosować warunki emisji NGR wymienia ich zmianę poprzez zawarcie z obligatariuszami jednobrzmiących porozumień lub podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie obligatariuszy (3/4 głosów dla papierów nienotowanych i całkowita jednomyślność przy obligacjach wprowadzonych do obrotu). Ostatecznie, miałoby to prowadzić do wprowadzenia rekomendowanej przez NGR klauzuli awaryjnej, wprost mówiącej o składanej stawce WIRON wraz ze spreadem korygującym, którego ostateczna wartość nadal nie jest jeszcze znana (potrzeba rozporządzenia MF; ostatnie oficjalne obliczenia GPW Benchmark dla pięcioletniej mediany WIBOR-u i WIRON-u pochodzą jeszcze z października ub.r. – 0,45 pkt proc. dla tenoru trzymiesięcznego i 0,53 pkt proc. dla sześciomiesięcznego).

Wśród proponowanych emitentom rozwiązań uczestnicy NGR mają jeszcze jedną bezcenną radę – wcześniejszy wykup, ewentualnie połączony z nową emisją, opartą już o WIRON.

Konsultacje projektu w sprawie ustalenia zasad konwersji istniejących zmiennokuponowych papierów dłużnych prowadzone są do 20 lipca.

Według obliczeń Obligacje.pl, na Catalyst znajduje się 34,8 mld zł zmiennokuponowych obligacji, które po 1 stycznia 2025 r. będą wchodzić w nowe okresy odsetkowe. Same papiery korporacyjne to 28,2 mld zł (wliczając banki), a większość pozostałej kwoty to głównie dług JST.

Więcej wiadomości kategorii Prawo