środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Próchnik chce przesunąć termin wykupu obligacji

msd | 09 marca 2018
Po nieudanej emisji akcji spółka chce wydłużyć termin spłaty wartych 10,8 mln zł papierów dłużnych o 12 miesięcy, do 29 marca 2019 r. Zwołała w tym celu zgromadzenia obligatariuszy.

Chodzi o obligacje serii C01 i C02 warte początkowo 10,77 mln zł oraz 1,23 mln zł, których wykup przypadać miał jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Za zgodą ówczesnych zgromadzeń obligatariuszy spółka zdołała wydłużyć termin spłaty długu do 30 marca. W pierwotnym terminie spłaciła zaś po 10 proc. nominału każdej z serii, a w zamian za zgodę na zmianę warunków emisji zobowiązała się wypłacić inwestorom po 1 proc. premii.

Zamiar kolejnego przesunięcia terminu spłaty obligacji, tym razem o 12 miesięcy, można wiązać z nieudaną emisją akcji, którą miała zapewnić Próchnikowi środki na spłatę zadłużenia i zwiększenie kapitału obrotowego. Wobec nieudanego dokapitalizowania spółka zdecydowała się na przegląd opcji strategicznych, w ramach którego rozważy między innymi poszukanie inwestora, czy też zbycie aktywów.

Obligacje Próchnika nie są notowane na Catalyst, wobec czego do zmiany warunków emisji wystarczy zgoda wyrażona większością ¾ głosów obecnych na zgromadzeniu (dla obligacji notowanych konieczna byłaby jednomyślność). W poprzednich zgromadzeniach obligatariuszy udział brali obligatariusze posiadający 90,02 proc. serii C01 oraz 55,36 proc. serii C02 (odpowiednio 9,69 mln zł oraz 0,68 mln zł nominału), wszyscy głosowali jednomyślnie za wydłużeniem okresu spłaty. Co do zasady, kworum zgromadzenia obligatariuszy wymaga obecności inwestorów posiadających 50 proc. wartości emisji, skorygowanej o obligacje w spółkach z grupy kapitałowej emitenta.

Wyemitowane w grudniu 2015 r. obligacje Próchnika oprocentowane są na WIBOR 3M plus 6 pkt proc. przy zabezpieczeniu hipoteką i zastawem na znaku towarowym. Warte początkowo 10,77 mln zł papiery serii C01 objęło 35 inwestorów, natomiast seria C02 na 1,23 mln zł trafiła do 13 inwestorów.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje