piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

Property Lease Fund: układ powinien być zatwierdzony - poprawiona

msd | 15 marca 2017
Zarząd spółki wciąż chce dążyć do zawarcia układu, w celu – jego zdaniem – jak najwyższego zaspokojenia roszczeń wierzycieli oraz ograniczenia ryzyka upadłości spółki.

Na wniosek zarządu spółki publikujemy przesłane do redakcji sprostowanie: Nie jest prawdą, że sąd uznał warunki układu za "rażąco krzywdzące" dla wszystkich wierzycieli. Sąd w ustnym uzasadnieniu uznał, iż warunki układu są rażąco krzywdząca dla "wierzycieli głosujących przeciw układowi" tj; 30 % obligatariuszy, a nie jak to można wywnioskować z artykułu dla wszystkich wierzycieli.

Stostowną informację dodano, zaś reszta treści pozostała bez zmian.

W komunikacie PLF nie pada deklaracja wniesienia zażalenia na niedawną decyzję sądu o odmowie zatwierdzenia układu. Natomiast zobowiązanie do „podejmowania działań przewidzianych prawem, których celem będzie zawarcie układu” można w ten sposób odczytywać.

Spółka ma dwa tygodnie na wniesienie zażalenia do decyzji sądu z 7 marca.

Argumentując za dalszymi działaniami zmierzającymi do zawarcia układu, PLF powołuje się na profesjonalizm kuratora i nadzorcy sądowego, mimo że sąd uznał warunki układu za „rażąco krzywdzące” dla wierzycieli głosujących przeciw układowi. Tak czy inaczej, spółka wskazuje, że „decyzja sądu doprowadziła do braku możliwości zaspakajania obligatariuszy już w tym momencie”.

Zdaniem PLF, w razie postępowania upadłościowego obligatariusze spółki nie mogą liczyć na wyższe zaspokojenie roszczeń niż przy układzie. Głównym argumentem ma w tym przypadku być brak możliwości rozwiązania przez syndyka umów leasingowych, co uniemożliwia zwolnienie nieruchomości.

W postępowaniu upadłościowym syndyk będzie zobowiązany do kontynuowania zawartych umów leasingowych i zaspakajania bieżących kosztów funkcjonowania spółki z bieżących rat leasingowych wpływających do spółki. W czasie postępowania upadłościowego zgodnie z obowiązującym prawem upadłościowym realizacja zabezpieczeń (zastaw na wierzytelnościach leasingowych, hipoteka) nie będzie możliwa do zrealizowana przez administratora zabezpieczeń rzeczowych – podano w komunikacie PLF.

Przyjęty w połowie listopada układ z obligatariuszami przewidywał 28-proc. redukcję wierzytelności przy jednoczesnym umorzeniu wszystkich odsetek. Spłata pozostałego kapitału miała być realizowana w miesięcznych ratach pochodzących z wpływów otrzymanych przez PLF rat leasingowych. Termin spłaty rat rozpisany był do 2046 r. Układ miał objąć właścicieli czterech serii obligacji, wartych łącznie 12,2 mln zł.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje