piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku ma propozycję dla zabezpieczonych wierzycieli

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 września 2018
Wstępnie rekomendowane przez radę wierzycieli warunki porozumienia pomiędzy GetBackiem a jego zabezpieczonymi wierzycielami są tożsame z propozycjami dla niezabezpieczonych obligatariuszy. Rada wezwała też GetBack i Trigon TFI do zawarcia porozumienia.

W miniony poniedziałek GetBack spotkał się w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego z zabezpieczonymi wierzycielami celem podjęcia rozmów o restrukturyzacji należących do nich wierzytelności. Po spotkaniu rada wierzycieli wydała swoją rekomendację dotyczącą wstępnych warunków porozumienia pomiędzy windykatorem a wierzycielami zabezpieczonymi na majątku spółki, którzy z zasady nie wchodzą do układu. Propozycja rady sprowadza się jednak do tego, aby uczestnicy poniedziałkowych rozmów zgodzili się na te same warunki, jak pozostali niezabezpieczeni obligatariusze.

Zabezpieczonym wierzycielom, według rekomendacji rady, GetBack miałby zaproponować umorzenie części wierzytelności na zasadach tożsamych z obowiązującymi właścicieli niezabezpieczonych obligacji spółki. Zabezpieczeni wierzyciele mieliby się też zgodzić na częściową konwersję wierzytelności na akcje dłużnika oraz wyrazić zgodę na ustalenie harmonogramu spłaty pozostałej części wierzytelności na tych samych zasadach, co w przypadku niezabezpieczonych wierzycieli.

Ostatnia propozycja układowa dla niezabezpieczonych obligatariuszy GetBacku zakładała spłatę 31 proc. nominału w 16 półrocznych ratach oraz konwersję 25 proc. wierzytelności na akcje. W wystosowanym niedawno liście do wierzycieli Przemysław Dąbrowski, prezes spółki, przekonywał jednak, że gdyby zabezpieczeni wierzyciele przystąpili do układu, to poziom zaspokojenia mógłby wzrosnąć z 31 proc. do 47 proc.

Zabezpieczeni obligatariusze, nieobjęci układem z mocy prawa, nie mają obowiązku przystępować do układu, ani w żaden inny sposób zgadzać się na udział w restrukturyzacji. Rada wierzycieli odnosi się więc do społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych.

Rada wierzycieli wyraża przekonanie, że przyjęcie powyższych warunków będzie potwierdzeniem stosowania odpowiednich standardów zachowania odpowiedzialnego społecznie względem ponad 9 tysięcy wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji, w tym obligatariuszy, będących osobami fizycznymi – napisano w uchwale rady wierzycieli z 19 września.

Rada wierzycieli krytycznie ocenia sytuację, w jakiej wyłącznie osoby fizyczne poniosłyby koszt restrukturyzacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i zamierza, w ramach posiadanych kompetencji, podejmować działania mające na celu zapobieżenie takiej sytuacji – czytamy dalej.

Na odniesieniach do społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych rada wierzycieli jednak nie kończy. Zdecydowała się też na znacznie twardszą formę nacisku. Odrzucenie rekomendowanych przez radę warunków, jak napisano, ma uniemożliwić uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania nad treścią układu oraz „ostatecznie spowoduje niższy poziom zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych, szczególnie mając na uwadze realną wartość przedmiotów zabezpieczeń w przypadku przymusowego zaspokojenia i procesu likwidacji”.

W osobnej uchwale rada wierzycieli wezwała do zawarcia ugody pomiędzy GetBackiem a Trgion TFI. Towarzystwo, zdaniem rady, powinno zwrócić wynagrodzenie z zwartej w sierpniu ubiegłego roku umowy o wartości 49,2 mln zł. Podpisanie porozumienia, jak poinformowano, powinno nastąpić do 28 września. Rada uważa, że umożliwiłoby to „uniknięcie wieloletniego, kosztownego oraz wyniszczającego dla obu stron procesu sądowego”. Dalej wskazano też, że porozumienie takie leżałoby nie tylko w interesie obligatariuszy, ale też „stabilności systemu finansowego”.

Podobne wezwanie do zawarcia ugody rada wierzycieli wystosowała też miesiąc temu, ale w odniesieniu do Altus TFI w związku z przejęciem przez GetBack spółki EGB Investments od funduszy zarządzanych przez to towarzystwo. Do tej pory do żadnej ugody nie doszło, w międzyczasie założyciel Altusa został natomiast aresztowany.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje