piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku przedstawiła swoje propozycje układowe

msd | 16 sierpnia 2018
Rada wierzycieli, podobnie jak wcześniej kurator obligatariuszy, też proponuje właścicielem niezabezpieczonych obligacji spłatę 50,5 proc. nominału w osiem lat. Zakłada jednak konwersję większej części długu na akcje.

W głównej kwestii, czyli stopniu zaspokojenia niezabezpieczonych obligatariuszy gotówką, propozycje rady wierzycieli zbieżne są z niedawnymi propozycjami kuratora, które zresztą miały być z radą konsultowane. W swoich propozycjach rada wierzycieli także proponuje więc spłatę 50,5 proc. nominału w 16 półrocznych ratach, aczkolwiek nieco inny miałby być rozkład ich wysokości. Ponadto, rada proponuje aby 25 proc. należności głównej z niezabezpieczonych obligacji podlegało konwersji na akcje. Wcześniej kurator obligatariuszy proponował aby konwersji podlegało tylko 3 proc. długu.

W drodze konwersji wyemitowanych zostałoby od 10 do 12,5 mld nowych akcji po ich cenie nominalnej (0,05 zł), podczas gdy obecnie kapitał GetBacku dzieli się na 100 mln akcji, z czego 60,07 mln należy do spółki DNLD Holdings, którą kontroluje fundusz Abris Capital Partners. Przy emisji 12,5 mld nowych akcji udział Abrisu w kapitale GetBacku spadłby więc z obecnych 60,07 proc. do 0,48 proc.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy rady wierzycieli, stan majątku dłużnika nie pozwala na przyjęcie, że dłużnik będzie w stanie uregulować swoje zobowiązania na poziomie wyższym niż 50,5% należności głównej; z tego względu złożenie propozycji układowych przewidujących spłatę pieniężną na poziomie przekraczającym 50,5% może powodować istotne ryzyko niewykonania lub nawet niezatwierdzenia układu, a w konsekwencji ogłoszenie upadłości spółki, w ramach której stopień zaspokojenia roszczeń wierzycieli, w szczególności niezabezpieczonych rzeczowo, będzie diametralnie niższy – poinformowano w komunikacie rady wierzycieli.

Pozostała część niespłaconego oraz nieskonwertowanego na akcje długu podlegać miałaby umorzeniu, podobnie jak i same odsetki oraz inne należności uboczne.

Co istotne, rada wierzycieli chce aby warunki układu były takie same dla obligatariuszy niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych. Ci ostatni najpierw musieliby się jednak na przystąpienie do układu w ogóle zgodzić. Trwają więc negocjacje w tej sprawie. Tymczasem kurator obligatariuszy proponował niedawno, aby zabezpieczeni wierzyciele otrzymali 100 proc. należności w 42 miesięcznych ratach, co spotkało się z negatywną opinią zarządu GetBacku.

Sam Getback przekonywał też niedawno, że na spłatę gotówką 50,5 proc. należności nie pozwala kondycja finansowa spółki. W swoich zaktualizowanych propozycjach windykator proponuje więc niezabezpieczonym obligatariuszom spłatę 27 proc. nominału w osiem lat oraz konwersję całości pozostałej należności na akcje.

Na obecnych propozycjach układowych rady wierzycieli nie musi się jednak skończyć. Pracuje ona nad kolejnymi, które maja być przygotowane w oparciu o „rynkowe poziomy istotnych parametrów operacyjno-majątkowych”. Parametry, które prezentuje obecnie spółka, są zdaniem rady „przesadnie konserwatywne”.

Termin głosowania nad układem przypada na 28 sierpnia. Zarówno rada wierzycieli, jak i sama spółką, chcą jednak jego przesunięcia o około 30 dni. W przekonaniu sądu do przesunięcia terminu radę wierzycieli, jak wynika z jej komunikatu, wspierać ma też zastępca przewodniczącego KNF. Rada jest bowiem po spotkaniu z przedstawicielem KNF, podczas którego miała prosić o wsparcie Komisji między innymi przy namowie zabezpieczonych wierzycieli do przystąpienia do układu czy włączeniu do procesu restrukturyzacji banków, które sprzedawały GetBackowi portfele wierzytelności.

Podczas ostatniego posiedzenia rada wierzycieli nie wyraziła zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Decyzji w tej kwestii chciał zarządu GetBacku, tak aby możliwe stało się złożenie wniosku o sanację. Swój sanacyjny wniosek rada wierzycieli na wszelki wypadek złożyła jednak już wcześniej, tak aby dochować terminu, w którym możliwe byłoby ewentualne cofnięcie transakcji nabycia EGB Investmtens od funduszy Atusa oraz umowy z Trigon TFI (sanacja pozwala cofnąć transakcje z ostatnich 12 miesięcy). Na razie jednak rada stara się prowadzić negocjacje w sprawie zawarcia porozumień z Altusem i Trigonem. Także i w tej kwestii wierzyciele GetBacku o pomoc poprosili KNF.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje