wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Rating Idea Banku z negatywną perspektywą

materiał prasowy EuroRating, ben | 09 maja 2018
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Idea Bankowi ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

W uzasadnieniu decyzji agencja tłumaczy, że zmiana perspektywy ratingu kredytowego Idea Banku na negatywną związana jest głównie z zaangażowaniem banku w pośrednictwo przy sprzedaży obligacji GetBacku, posiadającego obecnie rating nadany przez tę samą agencję na poziomie CCC(d) i znajdującego się w stanie niewypłacalności (default).

Agencja zaznacza, że obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku nie jest związane z sytuacją finansową banku, którą (bazując na sprawozdaniu finansowym banku sporządzonym według stanu na koniec 2017 roku) ocenia jako stabilną.

Obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia zaprzestanie przez GetBack regulowania zobowiązań z tytułu wielu serii wyemitowanych obligacji oraz złożenie przez spółkę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, a także opublikowaną przez Idea Bank informację o wartości ekspozycji na ryzyko kredytowe GetBacku.

Jakkolwiek EuroRating zakłada, że na należnościach Idea Banku od GetBacku z tytułu obligacji i transakcji handlowych (łącznie na 14 mln zł) bank może ponieść straty, to jedocześnie agencja bierze pod uwagę fakt, że kwota ta jest relatywnie niewielka, zarówno w stosunku do skali aktywów oraz kapitałów, jak i do wyniku finansowego banku. Agencja zakłada również, że należności Idea Banku z tytułu sprzedanych wierzytelności (73 mln zł) od jednego z funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez GetBack nie dotyczą bezpośrednio ryzyka kredytowego spółki GetBack. Agencja spodziewa się zatem, że bank nie powinien ponieść istotnych strat na tej ekspozycji nawet w przypadku wystąpienia ewentualnej upadłości GetBacku.

Agencja uwzględnia jednak fakt, że grupa Idea Banku była istotnie zaangażowana w pośrednictwo w sprzedaży obligacji GetBacku – w tym również na rzecz klientów detalicznych. Fakt ten, w kontekście sytuacji związanej z niewypłacalnością emitenta oraz dużego nagłośnienia tej sprawy w mediach, w ocenie agencji wiąże się dla banku z ryzykiem reputacyjnym.

EuroRating zwraca również uwagę na fakt, że Idea Bank uzyskiwał w poprzednich kwartałach ze sprzedaży obligacji GetBacku istotne przychody prowizyjne, które należy obecnie zaliczyć do dochodów niepowtarzalnych, co oznacza, że wyniki finansowe banku w 2018 roku nie będą już obejmować dochodów z tego tytułu.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać:

 • ewentualne poniesienie przez bank strat również na zaangażowaniu kredytowym wobec funduszu inwestycyjnego serwisowanego przez GetBack;
 • ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników z działalności operacyjnej;
 • spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów;
 • znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach i/lub pogorszenie pozycji płynnościowej Grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku);
 • a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • poprawa jakości portfela kredytów;
 • większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości;
 • wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami;
 • a także zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A., Idea Bank S.A.

 • Zmiany w zarządzie i nadzorze GetBacku

  11 kwietnia 2019
  Przemysław Dąbrowski fotel prezesa zarządu zmienił na wiceprezesa. Do zarządu dołączyła Paulina Pietkiewicz, zasiadająca wcześniej w radzie nadzorczej. Radosław Barczyński, awansował zaś z członka rady nadzorczej na jej przewodniczącego.
  czytaj więcej
 • Część ubiegłotygodniowych zatrzymań ws. GetBacku zakończona aresztem

  10 kwietnia 2019
  Wobec pięciu z 11 zatrzymanych 2 kwietnia osób zastosowano tymczasowy areszt, ale w dwóch przypadkach miał charakter warunkowy i uległ uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
  czytaj więcej
 • GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

  09 kwietnia 2019
  Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Więcej niewykupionych obligacji

  08 kwietnia 2019
  Za sprawą GetBacku skumulowana 12-miesięczna wartość giełdowych obligacji niewykupionych w pierwotnym terminie zapadalności wzrosła do 192,5 mln zł na koniec marca. To 2,9 proc. wygasających w tym czasie papierów. Wśród małych emisji wskaźnik ten sięgnął rekordowych 26,1 proc.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje