wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Rating Idea Banku z negatywną perspektywą

materiał prasowy EuroRating, ben | 09 maja 2018
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Idea Bankowi ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

W uzasadnieniu decyzji agencja tłumaczy, że zmiana perspektywy ratingu kredytowego Idea Banku na negatywną związana jest głównie z zaangażowaniem banku w pośrednictwo przy sprzedaży obligacji GetBacku, posiadającego obecnie rating nadany przez tę samą agencję na poziomie CCC(d) i znajdującego się w stanie niewypłacalności (default).

Agencja zaznacza, że obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku nie jest związane z sytuacją finansową banku, którą (bazując na sprawozdaniu finansowym banku sporządzonym według stanu na koniec 2017 roku) ocenia jako stabilną.

Obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia zaprzestanie przez GetBack regulowania zobowiązań z tytułu wielu serii wyemitowanych obligacji oraz złożenie przez spółkę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, a także opublikowaną przez Idea Bank informację o wartości ekspozycji na ryzyko kredytowe GetBacku.

Jakkolwiek EuroRating zakłada, że na należnościach Idea Banku od GetBacku z tytułu obligacji i transakcji handlowych (łącznie na 14 mln zł) bank może ponieść straty, to jedocześnie agencja bierze pod uwagę fakt, że kwota ta jest relatywnie niewielka, zarówno w stosunku do skali aktywów oraz kapitałów, jak i do wyniku finansowego banku. Agencja zakłada również, że należności Idea Banku z tytułu sprzedanych wierzytelności (73 mln zł) od jednego z funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez GetBack nie dotyczą bezpośrednio ryzyka kredytowego spółki GetBack. Agencja spodziewa się zatem, że bank nie powinien ponieść istotnych strat na tej ekspozycji nawet w przypadku wystąpienia ewentualnej upadłości GetBacku.

Agencja uwzględnia jednak fakt, że grupa Idea Banku była istotnie zaangażowana w pośrednictwo w sprzedaży obligacji GetBacku – w tym również na rzecz klientów detalicznych. Fakt ten, w kontekście sytuacji związanej z niewypłacalnością emitenta oraz dużego nagłośnienia tej sprawy w mediach, w ocenie agencji wiąże się dla banku z ryzykiem reputacyjnym.

EuroRating zwraca również uwagę na fakt, że Idea Bank uzyskiwał w poprzednich kwartałach ze sprzedaży obligacji GetBacku istotne przychody prowizyjne, które należy obecnie zaliczyć do dochodów niepowtarzalnych, co oznacza, że wyniki finansowe banku w 2018 roku nie będą już obejmować dochodów z tego tytułu.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać:

 • ewentualne poniesienie przez bank strat również na zaangażowaniu kredytowym wobec funduszu inwestycyjnego serwisowanego przez GetBack;
 • ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników z działalności operacyjnej;
 • spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów;
 • znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach i/lub pogorszenie pozycji płynnościowej Grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku);
 • a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • poprawa jakości portfela kredytów;
 • większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości;
 • wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami;
 • a także zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A., Idea Bank S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje