czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

SAF wprowadził niedawną emisję do obrotu na Catalyst

msd | 16 kwietnia 2018
Za debiutujące obligacje windykacyjna spółka płaci stałe 7,5 proc. w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty i kwartalnych okresach odsetkowych.

Warte 2,45 mln zł papiery serii D wyemitowano w ramach styczniowej oferty prywatnej do 4 mln zł, którą zamknięto na kilka dni przed wykupem starszej serii B o wartości nominalnej 2,34 mln zł. W emisji udział wzięło 37 osób.

Obligacje SAF-u mają dwuletni okres spłaty, ale spółce przysługuje też opcja przedterminowego wykupu, z której może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od emisji. Wówczas konieczne byłoby wypłacenie obligatariuszom 0,3 proc. premii.

SAF zobowiązał się zabezpieczyć dług hipoteką do 120 proc. nominału na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, która należy do innej spółki, powiązanej osobowo z emitentem. Na dzień sporządzenia noty informacyjnej debiutujących papierów (15 marca) zabezpieczenie nie zostało jeszcze ustanowione. Emitent zobowiązał się, że wpis hipoteki do księgi wieczystej zostanie dokonany w terminie pięciu miesięcy od przydziału długu.

Ponadto, w warunkach emisji ustanowiono też szereg typowych kowenantów. Wśród nich zapisano na przykład limit wypłaty dywidendy do 30 proc. zysku netto. 

Do godz. 15.25 nie handlowano debiutującymi obligacjami SAF0220, animator kwotuje je na 98,5/100 proc. nominału. 

W obrocie na Catalyst znajduje się także wygasająca na początku sierpnia tego roku seria C obligacji SAF-u o wartości 1,12 mln zł. Rynek wycenia je na 99,5 proc. nominału, co oznacza 8,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o SAF S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje