poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Tauron naruszył warunki obligacji wartych 1,75 mld zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 04 kwietnia 2019
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, energetyczny koncern przełamał kowenant dług netto/EBITDA dla papierów TPE1119. Jednak zawarte z obligatariuszami porozumienie chroni spółkę przed ryzykiem postawienia długu w stan wymagalności.

Wyliczany zgodnie z definicją warunków emisji obligacji TPE1119 wskaźnik dług netto/EBITDA sięgnął 3,04x na koniec 2018 r. Tymczasem określony w WEO limit to 3,0x. Naruszenie warunków emisji, które spółka zapowiadała już w połowie marca, nie spowoduje jednak konieczności wykupu papierów wobec któregokolwiek z inwestorów przed ich pierwotnym terminem spłaty, określonym na 4 listopada tego roku.

Naruszenie wskaźnika dług netto/EBITDA byłoby podstawą do składania żądań przymusowej wcześniejszej spłaty, gdyby większością 66,6 proc. głosów zgodę na to wyraziło zgromadzenie obligatariuszy. Tauron może się jednak czuć bezpieczny, ponieważ jeszcze w marcu 2016 r. zawarł porozumienia z inwestorami, którzy posiadają 41,93 proc. obligacji TPE1119. Obligatariusze zobowiązali się nie zmniejszać zaangażowania w papiery spółki, a także uczestniczyć w każdym zgromadzeniu obligatariuszy i głosować podczas nich przeciwko uchwałom zezwalającym na złożenie spółce żądań przedterminowego wykupu długu.

Porozumienie między Tauronem a właścicielami serii TPE1119 obowiązuje do czasu, gdy skorygowany o obligacje podporządkowane wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczy 3,5x.

Fakt przekroczenia przez wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA (liczony wg definicji zawartej w warunkach emisji serii TPEA1119) poziomu 3,0x nie powoduje naruszenia innych umów finansowania zawartych przez spółkę i nie wywołuje negatywnych konsekwencji związanych z tymi umowami – poinformował Tauron w sprawozdaniu rocznym.

Energetyczny koncern przypomniał także, że w innych umowach o finansowanie, limit wskaźnika dług netto/EBITDA ustalono na 3,5x, a dodatkowo nie uwzględnia się w nim zadłużenia wynikającego z obligacji podporządkowanych. Tak zdefiniowany wskaźnik wynosi 2,54x – wynika z oświadczenia opublikowanego na stronie spółki.

Zeszłoroczne przychody grupy Tauron wzrosły o 4 proc. r/r do 18,1 mld zł, ale z powodu przekraczającej 0,8 mld zł utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych jej zysk netto spadł o 85 proc. do 207 mln zł. Zysk EBITDA to zaś 3,37 mld zł i był o 6,7 proc. niższy niż przed rokiem.

Na koniec 2018 r. grupa Tauron miała 7,28 mld zł krótkoterminowych zobowiązań (w tym 2,48 mld zł długu) przy 4,56 mld zł aktywów, na które składało się między innymi 2,23 mld zł należności od odbiorców i 0,82 mld zł gotówki.

Wygasające w listopadzie obligacje TPE1119 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot, gdzie po raz ostatni handlowano nimi blisko rok temu.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje