piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Trwają konsultacje WIRON-owych obligacji

msd | 29 grudnia 2022
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) prowadzi konsultacje w zakresie stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennokuponowych papierów dłużnych.

W ramach trwających konsultacji NRG opublikowała projekt rekomendacji w zakresie naliczania płatności odsetkowych od obligacji zmiennokuponowych, opartych o nowy wskaźnik WIRON. Zgodnie z nią, proponuje się pięciodniowe przesunięcie obserwacji indeksu w stosunku do faktycznego okresu odsetkowego. Innymi słowy, początek i koniec okresu obserwacji stawek WIRON wypadną na pięć dni roboczych przed początkiem i końcem danego okresu odsetkowego, aby możliwe było ustalenie z niewielkim wyprzedzeniem wysokości kuponu do zapłaty.

NRG zaleca przy tym, aby przyjęta do kalkulacji składana stopa WIRON odzwierciedlała faktyczną liczbę dni w okresie odsetkowym, zamiast korzystania z predefiniowanych stawek (1M, 3M, czy 6M). Do naliczenia płatności miałoby więc dochodzić poprzez iloraz wartości indeksu jednopodstawowego WIRON z końca i początku obserwacji.

„Spośród rozpatrywanych metod naliczania płatności odsetkowych – stosowanych lub możliwych do stosowania w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych – zalecana metoda „shift” oferuje najlepsze zrównoważenie pożądanych cech, tzn. poprawności ekonomicznej, zrozumiałości dla nabywcy oraz dostosowania infrastruktury rynkowej” – napisano w uzasadnieniu przedstawionych zaleceń.

Jak przyznaje NRG, pozostałe dostępne metody naliczania płatności odsetkowych nie są zalecane do powszechnego stosowania. Aczkolwiek mogą one znaleźć zastosowanie w wybranych emisjach, między innymi w okresie przejściowym.

„Celem rekomendacji jest wskazanie podmiotom rynku finansowego najlepszych praktyk w zakresie stosowania indeksu WIRON do naliczania płatności odsetkowych w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych” – napisano także.

Prowadzone przez NRG konsultacje potrwają do 4 stycznia. Obok kwestii zmiennokuponowych obligacji, obejmują one też transakcje swapów odsetkowych (OIS).

Na początku grudnia GPW Benchmark opublikowała regulamin indeksu WIRON, co teoretycznie umożliwia rozpoczęcie jego stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych. Zgodnie z przyjętą mapą drogową, pełną gotowość do stosowania nowego wskaźnika rynek finansowy ma jednak osiągnąć na początku 2025 r. 

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) opracowywany jest na podstawie danych dotyczących transakcji depozytowych zawieranych na termin O/N przez instytucje kredytowe, finansowe, a także duże przedsiębiorstwa. Z takiej jednodniowej stawki, na podstawie procentu składanego, wyprowadzane będą wskaźniki jedno-, trzy- i sześciomiesięczne. Oznacza to tyle, że WIRON odzwierciedla już zrealizowane transakcje i praktycznie nie zawiera w sobie oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych.

Więcej wiadomości kategorii Prawo