niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

UKNF kręci bat na windykatorów bez własnego TFI

Michał Sadrak | 12 października 2021
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego chce ograniczenia katalogu podmiotów, które mogą zarządzać portfelami funduszy inwestycyjnych. Wejście w życie proponowanych zmian uderzyłoby przede wszystkim w windykatorów, którzy nie posiadają własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

UKNF zgłosił postulat ograniczenia listy podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych. Jak potwierdziliśmy w Urzędzie, z tej listy zniknąć miałyby firmy posiadające dotychczas – wydane przez KNF – zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

- Powierzenie zarządzania  portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotowi, który posiadał zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami nie będzie już możliwe. Przepisy stanowiące podstawę do takiego powierzenia (art. 46 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych), jak również dotyczące licencjonowania i działalności ww. podmiotu (m.in. 192-192a ustawy o FI), zgodnie z propozycją legislacyjną UKNF, mają zostać uchylone – poinformował Obligacje.pl Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak czytamy w zeszłotygodniowym komunikacie nadzorcy, proponowana zmiana miałaby służyć „przede wszystkim zwiększeniu poziomu ochrony inwestorów”. Zdaniem UKNF, towarzystwa funduszy inwestycyjnych wchodzą bowiem w konflikt interesów, gdy tworzą fundusze, którymi zarządzanie muszą oddać innym podmiotom. Za przykład nadzorca wskazuje właśnie na fundusze sekurytyzacyjne.

„Ujawnione przypadki, w których znaczne straty zostały poniesione przez inwestorów, można wiązać m.in. z praktykami w zakresie powierzania zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych innym podmiotom. Analiza tego rodzaju przypadków prowadzi też do wniosków, że powierzanie przez tfi tej funkcji innym podmiotom generuje ryzyka, których skutkom tfi skutecznie nie mogły zapobiegać” – napisano w komunikacie UKNF.

Wprawdzie oficjalny komunikat nadzorcy nie wymienia z nazwy źródeł swojego stanowiska, ale w datowanych na 27 września uwagach do procesu legislacyjnego UKNF już wprost wskazuje na afery GetBacku oraz W Investments. 

- Mam wrażenie, że UKNF wystąpił z propozycją ograniczeń w zakresie powierzania zarządzania przez TFI pochopnie, nie dokonując pogłębionej analizy skutków sektorowych wprowadzenia ograniczeń w zarządzaniu portfelami NSFIZ dla rynków finansowych, w szczególności w zakresie ograniczenia obrotu portfelami wierzytelności przez banki – powiedział Obligacje.pl mec. Krzysztof Rożko, założyciel i wspólnik kancelarii KRWLEGAL, która aktywnie uczestniczy w konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Według radcy prawnego, uwagi UKNF w sprawie ograniczenia outsourcingu zarządzania portfelami funduszy zostały jednak zgłoszone po terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Finansów, tym samym resort może nie uwzględnić dodatkowych uwag. 

- Gdyby jednak, propozycje UKNF zyskały niestety akceptację Ministerstw Finansów i projekt rozpocząłby proces legislacyjny zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych, uwieńczony wprowadzeniem zakazu outsourcingu zarządzania portfelem NSFIZ firmom windykacyjnym, jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest utworzenie przez firmy windykacyjne własnego TFI za zezwoleniem KNF i skupienie funkcji windykacyjnych w organizacji TFI – wyjaśnił mec. Rożko.

Zasadniczo UKNF dąży więc do tego, aby zarządzanie portfelami funduszy mogło być powierzane niemal wyłącznie innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub podmiotów prowadzącym działalność maklerską.

- Projekt przewiduje przepisy przejściowe, w świetle których towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą miały 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Po upływie tego okresu zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, udzielone na podstawie art. 192 ustawy o FI, wygasną. Takie przepisy przejściowe dają również podmiotom dotychczas zarządzającym portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią możliwość odpowiedniego przekształcenia się (np. w TFI, po uzyskaniu stosownych zezwoleń), w celu dalszego świadczenia usług na rzecz funduszy inwestycyjnych – wskazał rzecznik UKNF.

Już teraz wśród giełdowych windykatorów swoje towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają Best oraz Kruk. Z większych podmiotów zarządzających wierzytelnościami własnego TFI brakuje natomiast Kredyt Inkaso. Rozpoczęcie projektu uruchomienia własnego towarzystwa spółka ogłosiła jednak 28 września, dzień po zgłoszeniu przez UKNF dodatkowych uwag do trwającego procesu legislacyjnego (pismo Urzędu zostało upublicznione 1 października).

- W chwili podejmowania decyzji o powołaniu własnego TFI, nie posiadaliśmy oczywiście wiedzy o możliwych zmianach. Nasze plany były i są związane z szeroko rozumianą strategią rozwoju grupy kapitałowej na rynku kapitałowym i nie były odpowiedzią na wskazywane przez Pana zmiany legislacyjne – zapewnił Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso

Propozycje UKNF zostały zgłoszone w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. W ramach tego samego procesu legislacyjnego Urząd wniósł też wcześniej na przykład o podniesienie nominału nienotowanych obligacji korporacyjnych do co najmniej 40 tys. euro.

Więcej wiadomości kategorii Prawo