piątek, 19 stycznia 2018

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Istnieje od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje są notowane na GPW.

Miary zadłużeniaMiary płynności

Na podstawie danych skonsolidowanych.
W raporcie za trzeci kwartał 2017 r. Best nie prezentował osobno aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych - stąd brak wskaźników płynności za ten okres. Ponadto zabrakło informacji o przychodach odsetkowych z posiadanych środków pieniężnych. Dlatego wskaźnik pokrycia odsetek netto należy traktować jako nie mniej niż. W naszej ocenie podana wartość jest bliska rzeczywistej.

Emisje