czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

WIBOR pozostanie w obligacjach na dłużej

msd | 26 października 2023
Zaplanowane na 2025 r. powszechne zastąpienie WIBOR-u wskaźnikiem WIRON w umowach i instrumentach finansowych zostało odłożone do końca 2027 r.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR) zdecydował się na wydłużenie okresu dojścia do powszechnego stosowania wskaźnika WIRON, tłumacząc to między innymi szeregiem wyzwań specyficznych dla polskiego sektora finansowego, które generują ryzyko bezpiecznej konwersji umów i instrumentów. 

„Zasadniczym wyzwaniem dla sfinalizowania reformy jest adekwatna oraz bezpieczna pod względem ekonomicznym i prawnym konwersja historycznego portfela umów i instrumentów finansowych, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny WIBOR. (…) Złożoność reformy wskaźników referencyjnych w polskim sektorze finansowym wzrosła również z uwagi na podwyższoną zmienność stóp procentowych” – napisano w komunikacie KS NGR.

Jak wyjaśniono, przejście na wskaźnik RFR (risk-free-rate) w obecnych warunkach mogłaby prowadzić do „niezamierzonego wzrostu kosztów procesu zamiany wskaźników referencyjnych dla wszystkich uczestników rynku finansowego”. 

„Istotnym argumentem przemawiającym za zmianą harmonogramu reformy stała się możliwa kumulacja zdarzeń w krótkim okresie, co mogłoby wywołać negatywne konsekwencje finansowe dla polskiego  rynku  finansowego jako całości” – wskazano także.

Według grupy roboczej złożonej z przedstawicieli kluczowych instytucji dla krajowego rynku finansowego, zidentyfikowane ryzyka uda się ograniczyć poprzez systematyczne i trwałe wprowadzanie do umów i instrumentów wskaźnika WIRON lub w ogóle ograniczenie stosowania zmiennego oprocentowania. 

„Pozwoli to na stopniowe zmniejszenie ekspozycji na wskaźnik referencyjny WIBOR. Dzięki przesunięciu momentu ostatecznej konwersji istniejący portfel umów i instrumentów finansowych, w tym obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa, będzie podlegał stopniowemu zmniejszeniu ograniczając ryzyka i koszty zamiany wskaźników referencyjnych w przypadku m.in. istotnych zmian w otoczeniu ekonomicznym w momencie zaprzestania opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR” – podano. 

Zgodnie z decyzją KS NGR, finalny moment przejścia z WIBOR-u na WIRON przesunięto z 2025 r. na koniec 2027 r. Jak jednak podkreślono, same kierunku reformy i zakres koniecznych do wykonania prac nie ulegają zmianie. 

„Oddalenie terminu zakończenia reformy zapewni odpowiedni czas na zbudowanie warunków do popularyzacji i rozpowszechnienia stosowania wskaźników referencyjnych typu RFR w umowach i instrumentach finansowych, z uwzględnieniem kwestii operacyjnych, technicznych, komunikacyjnych oraz prawnych, co będzie stanowiło podstawę do rozwoju rynku oraz zwiększenie odporności krajowego rynku finansowego” – napisano w podsumowaniu.

Co do zasady, wskaźnik WIRON obliczany jest w oparciu o składane w bankach jednodniowe depozyty instytucji finansowych oraz dużych przedsiębiorstw. Z takiej stawki, na zasadzie procentu składanego, wyprowadzane są wskaźniki terminowe, np. trzy- i sześciomiesięczne. Oznacza to tyle, że WIRON oparty jest o transakcje, ale zawierane w przeszłości, stąd jego zadaniem – przeciwnie do stawki WIBOR – nie jest antycypowanie przyszłości. By jednak przejście z WIBOR-u na WIRON w istniejących umowach i instrumentach mogło być neutralne dla obu stron transakcji, konieczne będzie wprowadzenie tzw. spreadu korygującego, który wyrówna historyczną różnicę pomiędzy obiema stawkami. O wysokości spreadu zdecyduje rozporządzenie ministra finansów, ale zakładając, że zostałby on ustalony w zgodzie rynkowym standardem (mediana różnic z pięciu lat), to na dziś do trzy- i sześciomiesięcznych stawek, obowiązujących choćby w obligacjach, podczas konwersji należałoby doliczyć dodatkowo 0,51 i 0,58 pkt proc. (dane Bloomberg’a z 24 października).

Na Catalyst notowanych jest blisko 200 serii złotowych obligacji korporacyjnych o zmiennych kuponach i łącznej wartości 40,8 mld zł, z czego 12,2 mld zł wygasać będzie po 2027 r. 

Według naszych informacji, na rynku korporacyjnego długu doszło już do pierwszej WIRON-owej emisji w ramach tzw. długu prywatnego. Emisji papierów skarbowych wciąż się nie doczekaliśmy, choć MF zapowiadało możliwość jej uplasowania kolejno we wrześniu i październiku. Jak pisaliśmy na początku miesiąca, resort finansów zawarł z KDPW umowę o rejestrację WIRON-owych obligacji NZ0524, ale ich list emisyjny nadal nie został opublikowany.

Więcej wiadomości kategorii Prawo