wtorek, 22 września 2020

Newsroom

Wykup obligacji PBG przesunięty o kolejny miesiąc

msd | 15 października 2019
Tym razem właściciele układowych obligacji serii G, G1 i G3 wyrazili zgodę na przesunięcie terminu ich wykupu z 15 października do 21 listopada.

Zgodnie z uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, dzień wykupu papierów dłużnych PBG będzie mógł zostać ustalony wcześniej niż na 21 listopada, jeśli spółka naruszy zobowiązania wobec obligatariuszy lub zostaną jej doręczone żądania przedterminowego wykupu długu.

Zmienione warunki emisji zobowiązują natomiast PBG do wykorzystania darowanego czasu między innymi na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, przygotowania i przedstawienia harmonogramu przepływu środków finansowych z projektu realizowanego na Ukrainie, czy przedstawienie raportu z wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwesycji. Natomiast do 8 listopada PBG ma przedstawić obligatariuszom raport z audytu komercyjnego i prawnego dla projektu w Kijowie.

Obligacje serii G, G1 oraz G3 to dług układowy, wart łącznie około 57 mln zł, który znajduje się przede wszystkim w posiadaniu banków i funduszy. Pierwotnie termin wykupu ustalony był na 30 czerwca, później przesuwano go kolejno na 16 września i 15 października.

Dwie z trzech serii obligacji notowane były na Catalyst, gdzie wciąż znajdują się jeszcze cztery inne emisje PBG, także wypuszczone w ramach realizacji układu z wierzycielami. Terminy ich wykupu przypadają w grudniu tego roku oraz czerwcu przyszłego roku.

Natomiast kolejnych emisji budowlanej spółki GPW nie dopuściła do obrotu, tłumacząc to odmową wydania opinii do sprawozdania rocznego PBG oraz ryzykiem nieterminowego wykonania zobowiązań układowych.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje