środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

ZM Kania dostaną 4 mln zł netto miesięcznie od Cedrobu

msd | 10 września 2019
Zarządca znajdujących się w restrukturyzacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania zawarł z Cedrobem umowę przerobową, która później może zostać przekształcona w dzierżawę przedsiębiorstwa. Tymczasem śledztwo prokuratury w sprawie nieprawidłowości w spółce wkroczyło w kolejny etap.

Zawarta z Cedrobem umowa zakłada szeroko rozumianą produkcję, konfekcjonowanie, pakowanie, magazynowanie i dystrybucję wyrobów mięsnych w trzech zakładach Kani. Produkty te mają być wytwarzane pod markami Cedrobu lub Kani. Dodatkowo postanowiono też, że pracownicy Kani mogą wykonywać usługi w zakładach Cedrobu.

Za realizację umowy przerobowej, w tym prawa do korzystania ze znaków towarowych, Cedrob zobowiązał się płacić Kani po 4 mln zł netto miesięcznie. Jak zastrzeżono, kwota to może wzrosnąć, jeśli koszty utrzymania przedsiębiorstwa Kani  okazałyby się niewystarczające.

Umowa przerobowa obowiązuje do dnia wejścia w życie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki, która z kolei ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Cedrob S.A. wymaganej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie – poinformowały Zakłady Mięsne Henryk Kania w komunikacie podpisanym przez Mirosława Możdżenia, zarządcę spółki ustanowionego przez sąd.

W osobnym komunikacie ZM Kania poinformowały, że katowicka prokuratura zażądała od spółki wydania pełnej dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności począwszy od 1 grudnia 2012 r. aż do teraz. Jak podano, postanowienie prokuratury obejmuje w szczególności dokumentację dotyczącą „powstania (spółki – red.), nabycia lub sprzedaży jej akcji, połączenia z inną spółką, ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT, faktur VAT (sprzedaży i zakupu), dokumentacji dotyczącej sporządzania bilansów, bilansów, rachunków zysków i strat, stanów magazynowych, dokumentów z przeprowadzonych inwentaryzacji, umów zawartych z bankami o prowadzenie rachunków bankowych, o udzielenie finansowania (kredytów, faktoringu), wyciągów z historii rachunków bankowych, potwierdzeń przelewów na rachunkach bankowych, umów dotyczących przyznania dotacji, wniosków o przyznanie dotacji, umów o współpracy z innymi podmiotami, dokumentacji dotyczącej nabycia środków trwałych, dokumentów związanych z przygotowaniem i emisją obligacji i innych dokumentów i rzeczy niezbędnych dla prowadzonego przez prokuraturę postępowania, a także rzeczy podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych.”

Żądanie prokuratury w sprawie wydania dokumentów dotyczy też spółek: Staropolskie Specjały sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, Ekofood sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, Fresh Investment sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Rubin Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, HK Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, HK Trade sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, AHA Group sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Jak podano, czynności przejęcia dokumentacji zlecono funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Wcześniej Puls Biznesu informował, że CBŚP zatrzymał Grzegorza M., ostatnio wiceprezesa, a poprzednio prezesa spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem, postanowienie (dot. wydania dokumentacji – red.) jest związane ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w sprawie prowadzenia przez spółkę, w okresie od marca 2012 r. do 31 marca 2019 r., księgowości i podawania wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych spółki nieprawdziwych danych poprzez księgowanie w nich nierzetelnych faktur sprzedażowych wystawionych w spółce na rzecz spółek: Staropolskie Specjały sp. z o.o., Ekofood sp. z o.o., Fresh Investment sp. z o.o., Rubin Energy sp. z o.o., HK Logistic sp. z o.o., ZM Euromeat sp. z o.o. i inne podmioty oraz księgowania nierzetelnych faktur VAT wystawionych przez ww. podmioty na spółkę, zawyżanie stanów magazynowych w spółce, co miało istotny wpływ na wynik finansowy spółki w poszczególnych okresach rozrachunkowych – poinformowały ZM Kania.

ZM Kania znajdują się przyspieszonym postępowaniu układowym od czerwca tego roku. W czerwcu, gdy spółka była już pod ochroną sądowej restrukturyzacji, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji serii F. Dwie kolejne serie – H oraz I – wciąż notowane są na Catalyst, a rynek wycenia je w okolicach 6-7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje