sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Zobowiązania Nettle 7-krotnie przekraczają kapitał własny

msd | 12 kwietnia 2013
Spółka wykorzystuje wysoki lewar, lecz nie powinno stanowić to dużego zaskoczenia, bowiem już lipcowa prognoza informowała o planach dużego wzrostu zobowiązań.

   Aktywa Nettle wzrosły z 9,64 mln zł do 37,89 mln zł z czego 97,5 proc. przypadało na aktywa obrotowe. Całkowita wartość zobowiązań firmy specjalizującej się w zarządzaniu należnościami wzrosła przeszło czterokrotnie z 8,04 mln zł do 33,33 mln zł. Długoterminowe zobowiązania spadły o 76,6 proc. do 10,35 mln zł, krótkoterminowe wzrosły zaś o 185,4 proc. do 22,77 mln zł.

   Pomimo wysokiego tempa wzrostu zobowiązań wskaźnik bieżącej płynności zanotował wzrost z 1,09 na koniec 2011 r. do 1,62 w grudniu ub.r. Znacząco wzrósł także – i to już wiadomość negatywna – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który zwiększył się z 5,03 do 7,3. Dla porównania, średnia dla spółek windykacyjnych z Catalyst wynosi ok. 3,1 (mediana znajduje się na poziomie 2,25). Wśród podmiotów z branży, które opublikowały dotychczas raport roczny, tylko Pragma Inwestycje wykazała wyższą relację zobowiązań do kapitału własnego (8,06).

   Warto podkreślić jednak, że możliwość osiągnięcia wysokiego lewaru Nettle prognozowało w lipcu ubiegłego roku. Spółka szacowała, że kapitał własny na koniec 2012 r. wyniesie 2,7 mln zł ( ostatecznie w bilansie wykazano 4,56 mln zł), a zobowiązania wzrosną do 18,6 mln zł (faktycznie wyniosły one 33,33 mln zł). Wprawdzie wartości te znalazły się na znacznie wyższych poziomach, ale poziom zadłużenia kapitału własnego istotnie nie odbiega od prognozy (6,89).

   Przychody Nettle wyniosły w 2012 r. 3,66 mln zł (+159,4 proc.), a zysk na sprzedaży po wzroście o 204 proc. podliczono na 1,34 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 1,29 mln zł (+198,6 proc.), a zysk netto był wyższy o 233 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 1,03 mln zł. Prognoza zakładała osiągnięcie 3,2 mln zł przychodów, 0,72 mln zł zysku operacyjnego i 1,1 mln zł zysku netto. Można przypuszczać, że wyższe zobowiązania (w rozumieniu środków na finansowanie działalności) co prawda pozwoliły osiągnąć większe od prognozowanych przychody i zysk operacyjny, ale koszty obsługi zadłużenia sprawiły, że prognoza zysku netto nie została wypełniona.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Nettle o wartości nominalnej 1,255 mln zł z terminem wykupu w kwietniu 2014 r. Spółka płaci w bieżącym okresie odsetkowym 12,75 proc. (WIBOR 6M plus 8 pkt proc.), a więc ok. 3,25 pkt proc. więcej od średniej dla branży. W ostatniej transakcji (z 8 kwietnia) papiery były wyceniane na 94,15 proc. co daje blisko 19,8 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości o Nettle S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst