niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Krótki poradnik dla obligatariuszy Ganta

Anita Gwóźdź, aplikant radcowski Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy | 10 stycznia 2014
Poprosiliśmy krakowską kancelarię prawną Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy o przygotowanie praktycznego wsparcia dla posiadaczy obligacji Ganta.

Przeczytaj także "Więcej o prawnych skutkach upadłości Ganta".

2 stycznia 2014 r. wrocławski Sąd ogłosił upadłość układową Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”). Obligatariusze Spółki chcący dochodzić swoich wierzytelności muszą wzmóc swą czujność i śledzić ogłoszenia prezentowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dostępnym pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow. Od momentu publikacji tam postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki wszyscy wierzyciele, a więc i obligatariusze mają 2 miesiące na zgłoszenie swoich wierzytelności. Bez tego nie będą brać udziału w postępowaniu upadłościowym.

Pisemne zgłoszenie wierzytelności wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach na dzienniku podawczym Sądu albo wysłać listem poleconym na adres Sądu. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Zgłoszenie wierzytelności wynikających z niezabezpieczonych obligacji powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – w przypadku Spółki zgłoszenie należy skierować do:

sędziego komisarza SSR Pawła Bilińskiego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 1. imię i nazwisko/nazwę wierzyciela (obligatariusza) wraz z dokładnym adresem oraz numerem PESEL/KRS oraz numerem rachunku bankowego, na który będzie dokonana ewentualna zapłata,

 2. wskazanie upadłego (Spółki) wraz z adresem jego siedziby oraz numerem KRS:

Gant Development S.A. w upadłości układowej, Rynek 28, 59-220 Legnica

KRS: 0000025000,

 1. sygnaturę sprawy: VIII GUp 1/14 (VIII GU 256/13),

 2. oznaczenie rodzaju pisma, czyli zatytułowanie go „zgłoszenie wierzytelności”,

 3. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi – wskazanie podstawy faktycznej oraz wysokości wierzytelności tj. rodzaju, ilości, wartości nominalnej obligacji, które posiada obligatariusz wraz z wyliczeniem odsetek przypadających do dnia ogłoszenia upadłości,

 4. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności – świadectwo depozytowe w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,

 5. wskazanie kategorii, do której wierzytelność ma być zaliczona – w przypadku wierzytelności wynikających z obligacji jest to kategoria IV,

 6. wskazanie okoliczności braku zabezpieczenia wierzytelności,

 7. informację, iż Spółka jest dłużnikiem osobistym obligatariusza,

 8. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności jest prowadzone postępowanie sądowe lub administracyjne,

 9. informację o tym, czy obligatariusz jest akcjonariuszem Spółki, jeżeli jest – ilość posiadanych akcji Spółki oraz ich rodzaj,

 10. podpis obligatariusza,

 11. wymienienie załączników.

Kolejnymi etapami postępowania upadłościowego Spółki jest przygotowanie przez nadzorcę sądowego projektu listy wierzytelności oraz jej zatwierdzenie przez sędziego – komisarza. Po uprawomocnieniu się listy wierzytelności przeprowadzone zostanie zgromadzenie wierzycieli, które powinno odbyć się w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności. Podstawowym celem zgromadzenia wierzycieli jest zawarcie układu, czyli szczególnego rodzaju ugody pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami. Do zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli, które otrzyma obligatariusz powinny zostać dołączone aktualne propozycje układowe Spółki oraz informacja o podziale wierzycieli ze względu na kategorie interesów wierzycieli. Co do zasady układ zostanie przyjęty, jeżeli zagłosują za nim obligatariusze reprezentujący odpowiednią większość ilościową i kapitałową. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia układu, Sąd jest zobowiązany niezwłocznie zmienić sposób prowadzenia postępowania z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki. W trakcie trwania zgromadzenia wierzycieli oraz w terminie tygodnia po jego zakończeniu, niezadowoleni z układu obligatariusze są uprawnieni do składania zarzutów przeciwko układowi. Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd odrębnym postanowieniem. Skutkiem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu jest restrukturyzacja zobowiązań Spółki zgodnie z treścią układu, która w szczególności może polegać na np. odroczeniu wykonania zobowiązań, redukcji długów, rozłożeniu spłaty długów na raty. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu Spółce pozostaje tylko i aż jego wykonanie, czyli zaspokojenie długów, które zostały zrestrukturyzowane na zasadach opisanych w układzie.

Więcej wiadomości kategorii Prawo