sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Raport DM BPS o emitentach z Catalyst

Kamil Artyszuk, analityk Domu Maklerskiego BPS S.A. | 17 czerwca 2014
W najnowszym raporcie analityk DM BPS ocenia kondycję finansową spółek z Catalyst po wynikach kwartalnych. Pochwały zebrał Kruk i Erbud, gorzej oceniany jest m.in. Admiral Boats.

Pełna treść raportu dostępna jest tu.

Obniżki stóp procentowych?

Rada Polityki Pieniężnej na czerwcowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Wydźwięk komunikatu został nieco złagodzony, a podczas konferencji wskazano możliwość obniżki stóp procentowych. Naszym zdaniem taki scenariusz jest mało prawdopodobny, choć rynek pod to może grać w horyzoncie 2-3 miesięcy szczególnie pod wpływem danych o lipcowej inflacji, która pod wpływem czynników o charakterze jednorazowym (baza z ub. r. związana z podwyższeniem opłat za śmieci, która wówczas „podbiła”  inflację o ok. 0,37 p.p.) może obniżyć się poniżej 0.

Dodatkowym wsparciem dla ewentualnej obniżki stóp procentowych jest luzowanie polityki pieniężnej w Strefie Euro.

Obniżki ocen

Dokonaliśmy ponownej weryfikacji ocen poszczególnych emitentów, którzy w ostatnich tygodniach publikowali raporty okresowe. Zazwyczaj nasza ocena (WII) nie uległa zmianie, ale w przypadku rewizji była to najczęściej korekta w dół.

Wśród nielicznych przypadków podwyższonej oceny należy wymienić przede wszystkim: Echo Investment, Erbud i Kruk.

Wystawiliśmy także oceny dla kilku niedawnych debiutantów na rynku Catalyst i w świetle oceny WII podchodzimy do nich z dużą ostrożnością: Polkap (3/10), SAF (4/10), Wratislavia-Bio (5/10), WDB BU (5/10).

Best – sygnalizowana korekta

Zredukowaliśmy o 1 punkt ocenę dla Best do 9/10. Wskazywaliśmy wcześniej na takie ryzyko w związku
z zamiarem znaczącego zwiększenia skali działalności przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego. Co prawda wskaźniki zadłużenia dla Besta są w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie na tle branży wierzytelnościowej, ale duży program emisji obligacji może to zmienić. W związku z czym dostrzegamy ryzyko dalszego obniżania oceny emitenta. Dokonana obecnie korekta wynika jedynie z lekkiego pogorszenia wyników operacyjnych, która zasadniczo nie powinna mieć znaczącego wpływu na postrzeganie emitenta.

Admiral Boats – przejęcie nierentownego biznesu

Kontynuujemy obniżanie oceny dla Admiral Boats. Pogorszenie wyników i bilansu jest związane z przejęciem majątku stoczni w Tczwie. Gdy w 4Q’13 spółka odwołała prognozy przyjęliśmy to neutralnie, gdyż prognoza była ambitna i raportowane były lepsze wyniki niż rok wcześniej. Tym nie mniej przejęcie stoczni i jej zobowiązań ciąży na ocenie i zmusza nas do obniżenia oceny o 1 punkt do 4/10. Wzrost zadłużenia przy jednoczesnym pogorszeniu wyników operacyjnych mocno podwyższa relację długu netto/EBITDA (4,8x) i zasadniczo zmienia postrzeganie emitenta. Słabsze wyniki w 1Q’14 były spowodowane zdarzeniami o charaktrze jednorazowym (zwiększone wydatki) i sezonowością prowadzonego biznesu. Tym nie mniej oceniamy, że obligacje te mają status „podwyższonego ryzyka inwestycyjnego”.

Płynność gotówkowa Admiral Boats jest niska, a z danych na koniec 1Q’14 wskaźnik ten wynosi 0,03x. W czerwcu zapadają obligacje serii F tego emitenta o łącznej wartości nominalnej ok. 3,1 mln PLN (stan gotówki na koniec 1Q’14 obniżył się do 0,9 mln PLN).

Ferro – materializacja wskazywanego przez nas scenariusza dotyczącego przedterminowego wykupu

Ferro zdecydowało się na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji serii A, który ma zostać dokonany
13 czerwca. Obligatariuszom nie przysługuje premia. Wskazywaliśmy na ryzyko realizacji takiego scenariusza, ale jednocześnie zaznaczaliśmy, że płynność tych papierów jest mała, więc możliwości wyjścia z tej inwestycji po satysfakcjonującej cenie były ograniczone. Samego emitenta oceniamy bardzo pozytywnie, choć obecnie tą ocenę lekko obniżyliśmy (do 9/10).

Echo Investment bezpieczniejsze niż GTC

Nasz model oparty jest w dość dużym stopniu na wskaźnikach zadłużenia, co powoduje, że bardziej zadłużeni emitenci mają niższą ocenę. Tak jest w przypadku GTC, które znacznie mniej korzystnie wypada niż Echo Investment. W naszej ocenie obligacje GTC mają podwyższone ryzyko inwestycyjne, a Echo Investment umiarkowanie niskie. Diametralna różnica w ocenie wynika także z osiąganych wyników operacyjnych, choć jednocześnie doceniamy poprawę w tym zakresie przez GTC (a także zrefinansowanie części zadłużenia krótkoterminowego). W przypadku Echo Investment wskaźniki zadłużenia są „pod lepszą kontrolą”. Wsparciem dla podwyższenia oceny Echo była dokonana podwyższona wycena wartości nieruchomości oparta w dużym stopniu na wyższych szacunkach dotyczących przychodów krótkoterminowych umów najmu oraz stopnia wynajęcia. Pozwoliło to nie tylko na poprawę długu netto/EBITDA (2,9x), ale miało także wpływ na wzrost Altmant EM Score (5,9). W efekcie WII dla Echo Investment wzrosło o 2 punkty do 8/10.

Kruk – bardzo dobre wyniki

Skokowa poprawa wyników i zmniejszenie zadłużenia odsetkowego netto (wspierane przez wysokie saldo spłat) wzmocniło ocenę Kruka. Dług netto emitenta jest pod kontrolą. Widać to m.in. w relacji długu netto/kapitałów własnych, która obniżyła się do 1,3x wobec poziom 2,2x uprawniającego w przypadku części wyemitowanych obligacji do podwyższenia marży. Przestrzeń do osiągnięcia poziomu ostrzegawczego jest bardzo duża. To właśnie za sprawą poprawy wskaźnika zadłużenia podwyższyliśmy ocenę emitenta o 1 punkt do 8/10, co odpowiada umiarkowanie niskiemu ryzyku inwestycyjnemu.

Erbud – niski dług

Wzrost wartości zobowiązań odsetkowych przy jednoczesnym lekkim osłabieniu silnej pozycji gotówkowej Erbud spowodował, że dług netto ponownie jest dodatni.
Niemniej, wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie, akceptowalnym z punktu widzenia osiągnięcia przedziału niskiego poziomu ryzyka (dług netto/EBITDA=0,4x; dług netto/kapitały własne 0,1x). Wzrost WII jest skutkiem wyższej wartości Altmant EM Score, do czego przyczynił się w głównej mierze zwiększenie kapitałów pracujących.
W efekcie wskaźnik Altmana wzrósł do 6,43, czyli nieco powyżej przyjętego przez nas poziomu granicznego (6,4) wspierającego ocenę emitenta.

Ciech – niska ocena emitenta trochę pechowa, przedterminowy wykup neutralny dla WII

Dokonanie przedterminowego wykupu obligacji serii 01 przez Ciech jest neutralne dla oceny emitenta. WII po wynikach za 1Q’14 obniżyło się do 2/10 do czego przyczyniło się z jednej strony zwiększenie długu netto, a z drugiej pogorszenie wyników operacyjnych. W efekcie dług netto/EBITDA ponownie wzrósł (z 3,4x do 3,6x). Ciech jest dość mocno zadłużony, więc sam zamiar zmniejszenia zadłużenia oceniamy pozytywnie, ale na ten moment nie wpływa na ocenę emitenta. Nasz model scoringowy w dwóch elementach jest bliski wartości granicznej, co oznacza, że w przyszłości nie jest wykluczone podwyższenie tej oceny.

Multimedia Polska – nie zmieniamy naszej oceny

Wskaźniki zadłużenia Multimedia Polska są wysokie, zwłaszcza dług netto/kapitał własny (5,2x). Z tego względu wcześniej planowana emisja akcji byłaby pozytywna z punktu widzenia dotychczasowych wierzycieli. Rezygnacja z tych planów jest negatywna, choć nie ma bezpośredniego wpływu na ocenę emitenta. Lekkie pogorszenie wyniku EBIT uniemożliwiło podwyższenie oceny, które było możliwe za sprawą poprawy Altman EM Score do 4,32. Nie wykluczamy, że w przyszłości ocena ta ulegnie nieznacznemu podwyższeniu. Tym nie mniej w dalszym ciągu WII dla Multimedia Polska wynosi 3/10. Wyjście z poziomu podwyższonego ryzyka wymagałoby poprawy wskaźników zadłużenia.

GC Investment a ocena KBS i OK Bank

Krakowski Bank Spółdzielczy i Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy wypowiedziały umowy kredytowe GC Investment. W przypadku pierwszego z wymienionych banków do spłaty pozostała kwota 14,16 mln PLN, a w przypadku drugiego 2,32 mln PLN. Zakładając, że wcześniej kredyty te były klasyfikowane w kategorii „normalne” lub „pod obserwacją” to w związku z potrzebą przeklasyfikowania tych kredytów jakość portfela kredytowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego obniży się o ok. 1,0 p.p. do 7,1 proc., a dla OK Banku o ok. 0,7 p.p. W obu przypadkach obniżenie jakości portfela kredytowego pozostanie bez wpływu na WII tych banków.

PMBS Zabłudów – plan naprawczy przynosi efekty

WII dla Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego wzrosło o 2 punkty do 4/10 za sprawą poprawy efektywności kosztowej banku (C/I=61%) i poprawy jakości portfela kredytowego (9,3% vs 13,8% w 2012). Dalsze podwyższenie oceny dla tego banku nie jest możliwe ze względu na to, że bank realizuje program postępowania naprawczego na lata 2012-2015.
Po zakończeniu tego programu ocena banku będzie mogła zostać podwyższona. Tym nie mniej na ten moment obligacje tego emitenta mają „podwyższone ryzyko inwestycyjne”.

 

 • Obligacyjni inwestorzy mają w czym przebierać

  07 grudnia 2023
  Na rynku detalicznych obligacji równolegle prowadzonych jest pięć publicznych ofert, w których inwestorzy indywidualni otrzymują tym razem możliwość zdywersyfikowania dłużnych portfeli nie tylko pod względem branży, czy poziomu ryzyka kredytowego, ale i waluty.
  czytaj więcej
 • Best zapowiada inwestycyjne przyspieszenie

  06 grudnia 2023
  Po zakupie wierzytelności za ponad 200 mln zł w październiku i listopadzie windykator liczy, że powrót do inwestycji będzie mieć charakter trwały. Jest gotów działać na wyższych wskaźnikach zadłużenia, jeśli tylko uzasadniać to będzie rentowność nabywanych pakietów.
  czytaj więcej
 • Best zainwestował ponad 200 mln zł od początku października

  04 grudnia 2023
  Przez 11 miesięcy tego roku windykacyjna grupa kupiła wierzytelności za 237,5 mln zł, z czego około 85 proc. przypadało na jeszcze niezakończony IV kwartał.
  czytaj więcej
 • Best istotnie zwiększył dług netto w III kwartale

  30 listopada 2023
  Zobowiązania odsetkowe netto windykacyjnej grupy wzrosły w III kwartale o jedną czwartą i po raz pierwszy od trzech i pół roku przekraczały 0,5 mld zł. Wskaźniki zadłużenia też więc nieco podskoczyły, nadal jednak pozostawiając Bestowi wiele miejsca na realizację zapowiedzi o zwiększeniu inwestycji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy