poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Upadłość Gant Development – ciąg dalszy historii

Anita Gwóźdź, aplikant radcowski Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy | 25 lipca 2014
Anita Gwóźdź, aplikant radcowski w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy na naszą prośbę wyjaśnia co dla obligatariuszy Ganta oznaczają ostatnie postanowienia sądu.

Na początku lipca wrocławski sąd upadłościowy postanowił o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy („Gant”, „Spółka”) z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i o umorzeniu postępowania upadłościowego, a także co jest tego następstwem, o odwołaniu nadzorcy sądowego oraz powołaniu syndyka masy upadłości.

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Gant nie pociąga za sobą konieczności dokonywania przez wierzycieli nowego zgłoszenia wierzytelności, czy też jego uzupełnienia. Wierzytelności zgłoszone w trakcie trwania postępowania upadłościowego zostaną wzięte pod uwagę przez syndyka masy upadłości prowadzącego postępowanie upadłościowe zmierzające do likwidacji majątku upadłej Spółki.

Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ma jednakże istotne znaczenie dla samej Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Celem upadłości układowej jest restrukturyzacja zadłużenia spółki w taki sposób, by było możliwe kontynuowanie jej działalności. W toku postępowania upadłościowego – likwidacyjnego syndyk natomiast zakańcza działalność upadłej spółki, zbywa jej majątek (który staje się masą upadłości w chwili ogłoszenia upadłości), a następnie dokonuje podziału uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. Po zakończeniu likwidacji majątku upadłej spółki następuje zakończenie postępowania upadłościowego i wykreślanie spółki
z rejestru.

Umorzenie postępowania upadłościowego.

Jednocześnie ze zmianą sposobu prowadzenia postępowania, sąd upadłościowy postanowił o umorzeniu postępowania upadłościowego. Powodem decyzji była negatywna ocena sądu co do możliwości zaspokojenia wierzycieli oraz kosztów postępowania z majątku Spółki. Jeżeli postanowienie o umorzeniu uprawomocni się, istotnie zmieni się położenie wierzycieli Gant. Spółka odzyska prawa do swojego majątku równocześnie tracąc ochronę przed wierzycielami, którzy będą zmuszeni do dochodzenia zaspokojenia swoich wierzytelności na własną rękę. Wierzyciele – obligatariusze Gant posiadający obligacje zabezpieczone w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do administratorów zabezpieczeń, w celu podjęcia przez nich odpowiednich kroków zmierzających do zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. Posiadaczom obligacji niezabezpieczonych pozostaje droga sądowa, a na późniejszym etapie egzekucja komornicza, której skuteczność, ze względu na wskazany przez sąd upadłościowy brak wystarczającego majątku Spółki dla zaspokojenia choćby kosztów postępowania, jest nikła.

Orzeczenia sądu upadłościowego, a strata podatkowa jej wierzycieli – obligatariuszy.

Niezależnie od rodzaju orzeczeń sądu upadłościowego zapadających w sprawie (ogłoszenie upadłości Gant, zmiana sposobu prowadzenia postępowania, czy też umorzenie postępowania upadłościowego) nie stanowią one podstawy dla wierzycieli - obligatariuszy Spółki do rozliczenia straty związanej z inwestycją w obligacje Spółki z np. dochodami uzyskanymi ze zbycia innych papierów wartościowych. Jedyną sytuacją, która daje możliwość rozliczenia straty podatkowej obligatariuszom Gant jest odpłatne zbycie obligacji.

Przepisy podatkowe przewidują możliwość obniżenia uzyskanego dochodu o wysokość poniesionej straty z tego samego źródła (w omawianym przypadku będą to np. dochody osiągnięte ze zbycia innych papierów wartościowych czy też instrumentów pochodnych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

By skorzystać z uprawnienia do obniżenia dochodu, w pierwszej kolejności należy wykazać poniesienie straty i niestety już na tym etapie obligatariusze Ganta napotykają na ustawowe ograniczenia.

Podatkowa strata powstaje w chwili zbycia papierów wartościowych za cenę niższą niż wydatki poniesione na ich nabycie. Oczywistym jest, iż obligatariusze Spółki ponieśli wydatki w momencie uiszczenia ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej obligacji. W chwili ich poniesienia wydatki te nie stanowią jednak jeszcze kosztu podatkowego
i nie mają wpływu na inne obciążenia podatkowe obligatariusza. Wydatki takie stają się kosztem uzyskania przychodu dopiero w chwili odpłatnego zbycia obligacji. Uznanie wydatków poniesionych przez obligatariuszy na nabycie lub objęcie obligacji za koszt podatkowy, a co za tym idzie możliwość wykazania poniesionej straty jest więc możliwe jedynie w sytuacji, w której łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki: obligatariusz zbędzie obligacje Ganta i uzyska środki z tytułu ich zbycia (choćby były to kwoty symboliczne). Jeżeli ww. przesłanki nie zostaną spełnione (nie nastąpi odpłatne zbycie obligacji Gant), obligatariusze Spółki nie będą uprawnieni do rozliczenia straty poniesionej w związku z inwestycją w obligacje upadłej Spółki z dochodami osiągniętymi
z odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje