czwartek, 29 września 2022

Newsroom

EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

materiał prasowy EuroRating | 10 sierpnia 2015
Oceny obniżono Bank BPH, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank.

Główną przyczyną obniżenia oceny wiarygodności kredytowej banków jest uchwalona w środę przez Sejm ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Zakłada ona przymusowe dla banków przewalutowanie walutowych kredytów hipotecznych przy jednoczesnym przeniesieniu na banki przytłaczającej większości związanych z tym kosztów.

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek dużą niewiadomą jest obecnie liczba klientów, którzy zdecydują się skorzystać z przewalutowania kredytu, to przyjęcie przez Sejm ustawy w wersji zakładającej obciążenie banków kosztami 90 procent różnicy między bieżącą a historyczną wartością kredytu w przeliczeniu na złote znacznie zwiększa potencjalne grono kredytobiorców, dla których przewalutowanie będzie opłacalne, jednocześnie drastycznie zwiększając związane z tym koszty po stronie banków.

Banki objęte decyzją agencji EuroRating o zmianach ocen ratingowych charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem kredytów denominowanych w walutach obcych (w tym przede wszystkim w CHF) w całym portfelu kredytów (udział ten wynosi w poszczególnych bankach od kilkunastu do ponad 60 proc.) oraz znaczącym udziałem należności walutowych w strukturze łącznych aktywów (od ok. 10 proc. do ponad 40 proc.).

Agencja ocenia, że nowa ustawa uderzy najbardziej w banki najmocniej zaangażowane w kredyty walutowe, posiadające relatywnie słabsze wskaźniki kapitałowe oraz charakteryzujące się niską rentownością. W przypadku części z nich skutkować to może (w szczególności w sytuacji gdyby w niedługim czasie został wprowadzony jednocześnie tzw. podatek bankowy) generowaniem w kolejnych latach wysokich ujemnych wyników finansowych. Według agencji dla części banków może to oznaczać problemy ze spełnieniem minimalnych wymogów kapitałowych i tym samym wystąpienie konieczności dokapitalizowania.

Dokonane przez EuroRating zmiany ocen wiarygodności finansowej poszczególnych banków polegały na:

1)  obniżeniu o 2 stopnie ratingu dla Banku BPH (przy utrzymaniu negatywnej perspektywy ratingu);

2)  obniżeniu o jeden stopień ratingów dla banków: Bank Millennium, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank (przy utrzymaniu negatywnej perspektywy wszystkich tych ratingów);

3)  zmianie ze stabilnej na negatywną perspektywy ratingu banków: BOŚ, BZ WBK i PKO BP.

Aktualne poziomy ratingów banków, których dotyczyły powyższe zmiany kształtują się następująco (banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego):

Bank

Rating

Perspektywa

PKO BP

A- ip

negatywna

BZ WBK

BBB+ ip

negatywna

Deutsche Bank Polska

BBB ip

negatywna

mBank

BBB ip

negatywna

BOŚ

BBB- ip

negatywna

Raiffeisen Bank Polska

BBB- ip

negatywna

Santander Consumer Bank

BBB- ip

negatywna

Bank BPH

BB+ ip

negatywna

Bank Millennium

BB ip

negatywna

Getin Noble Bank

B+ ip

negatywna

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingów dla wszystkich w/w banków związana jest z oceną agencji, iż skala ostatecznego negatywnego wpływu nowej ustawy na kondycję finansową banków nie jest obecnie dokładnie znana i może okazać się większa od obecnych szacunków. Ponadto bieżące ratingi banków nie uwzględniają jeszcze w pełni potencjalnego wpływu ewentualnego wprowadzenia dodatkowego podatku bankowego. Negatywna perspektywa oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo dalszego obniżenia poszczególnych ratingów w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanych ratingów na zmiany

Negatywny wpływ na bieżące oceny ratingowe banków mogłoby mieć szybkie wejście w życie uchwalonej nowej ustawy dotyczącej przewalutowania kredytów hipotecznych oraz w perspektywie średnioterminowej duże zainteresowanie kredytobiorców skorzystaniem z możliwości przewalutowania; ewentualne dalsze istotne osłabienie złotego do franka szwajcarskiego; zmaterializowanie się ryzyka dotyczącego wprowadzenia podatku bankowego (w tym w szczególności jeśli jego stawka będzie wysoka); a także pogarszanie się współczynników kapitałowych poszczególnych banków.

Pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej banków w dłuższej perspektywie mogłoby oddziaływać zmniejszenie ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym (w tym w szczególności potencjalne uznanie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o przewalutowaniu kredytów za niezgodną z konstytucją); korzystne dla banków kształtowanie się kursów walutowych; poprawa wypracowywanych wyników finansowych oraz wskaźników kapitałowych; a także ewentualne dokapitalizowanie poszczególnych banków. 

Więcej wiadomości kategorii Ratingi