czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Administrator wezwał poręczycieli długu EuCO do zapłaty

msd | 28 października 2022
Do pięciu podmiotów poręczających za obligacyjne zobowiązania EuCO wpłynęły wezwania administratora zabezpieczeń do zapłaty. Tymczasem fundusz emerytalny Aegon żąda bezpośrednio od bankrutującej spółki zapłaty ponad 3,5 mln zł.

Pełniąca funkcję administratora zabezpieczeń spółka MWW Trustees wysłała do czterech podmiotów zależnych EuCO i jednego powiązanego wezwanie do zapłaty ponad 1,4 mln zł. To kwotą, którą EuCO zobowiązane było wypłacić obligatariuszom 14 października tytułem odsetek i raty kapitałowej. 

„Wszelkie dalsze działania podejmowane przez emitenta, w tym działania związane z zaspokojeniem zobowiązań wynikających z obligacji serii B, emitent musi podejmować przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających ze złożenia przez emitenta do Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydziału Gospodarczego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (wraz z ostrożnościowym wnioskiem o ewentualne ogłoszenie upadłości)” – przekazało EuCO.

Wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółka złożyła 15 kwietnia, dzień po niezapłaceniu obligatariuszom i bankowi.

Jak pisaliśmy przed tygodniem, administrator zabezpieczeń poradził obligatariuszom EuCO, aby składali spółce żądania przedterminowego wykupu, co ma pozwolić na podjęcie działań w stosunku do ustanowionych zabezpieczeń. Za radą poszedł największy obligatariusz – Aegon OFE, który żąda od spółki natychmiastowego zwrotu obligacji wartych nominalnie 3,37 mln zł (plus 144 tys. zł odsetek).

Na zabezpieczenie papierów dłużnych EuCO składają się zastawy na jego akcjach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, a także na akcjach i udziałach podmiotów zależnych. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono też poręczenia spółek zależnych, które razem z emitentem wystawiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na koniec zawarto też umowę podporządkowania, która daje obligacjom i kredytowi w Santander Banku pierwszeństwo wobec pożyczki, jaką EuCO otrzymało od prezesa.

Tuż przed wstrzymaniem obrotu inwestorzy wyceniali obligacje EUC0423 na 20-25 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium