środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Administrator zabezpieczeń mówi EuCO „sprawdzam”

msd | 21 października 2022
Działający na rzecz obligatariuszy administrator namawia ich do składania spółce żądań natychmiastowego wykupu, by możliwe stało się podjęcie działań względem zabezpieczenia papierów EUC0423.

Jak tłumaczy administrator, podjęcie przez niego działań prawnych z ustanowionych przedmiotów zabezpieczeń obligacji stanie się możliwe po złożeniu do EuCO żądań natychmiastowego wykupu obligacji, które przestały być obsługiwane. 

„(…) Administrator zabezpieczeń informuje, iż w ślad za komunikatami emitenta podjął już odpowiednie działania przygotowawcze, mające przede wszystkim na celu ustalenie aktualnej wartości ustanowionych zabezpieczeń w zakresie, jakim jest to niezbędne do ich przejęcia oraz następnie, zaspokojenia obligatariuszy” – podał administrator, spółka MWW Trustees.

W ubiegły piątek EuCO nie wypłaciło obligatariuszom łącznie 1,4 mln zł tytułem odsetek i raty kapitałowej od wartych 17,2 mln zł obligacji EUC0423. W tym samym czasie spółka przestała też obsługiwać kredyt w Santander Banku. Już dzień później złożyła natomiast do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Nie wykluczyła, że w jego ramach będzie chciała dokonać częściowej redukcji długów.

Na zabezpieczenie papierów dłużnych EuCO składają się zastawy na jego akcjach (, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, wierzytelnościach, a także na akcjach i udziałach podmiotów zależnych. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono też poręczenia spółek zależnych, które razem z emitentem wystawiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na koniec zawarto też umowę podporządkowania, która daje obligacjom i kredytowi w Santander Banku pierwszeństwo wobec pożyczki, jaką EuCO otrzymało od prezesa.

Rynkowa wartość akcji EuCO stanowiących jedno z zabezpieczeń wynosi obecnie niewiele ponad 0,9 mln zł.

Przed zawieszeniem obrotu obligacje EUC0423 wyceniane były w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej, co poniekąd odzwierciedla też oczekiwany przez wierzycieli spółki stopień odzysku.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium