sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Analiza Bestu

Remigiusz Iwan, rynekobligacji.com | 19 września 2016
Spłaty zapadających w przyszłości obligacji grupa jest w stanie zrealizować z działalności operacyjnej – nie zależą od sukcesów nowych emisji obligacji. Chociaż nowe emisje niewątpliwie umożliwią jej dalszy szybki rozwój.

Podsumowanie

BEST istnieje od 1994 roku i jest pierwszą firmą z branży finansowej (oprócz banków) notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2003 roku grupa koncentruje się na zarządzaniu wierzytelnościami, przede wszystkim kupowanymi od banków. Działalność operacyjna prowadzona jest w dwóch w pełni kontrolowanych funduszach BEST I i BEST II oraz współkontrolowanym funduszu BEST III. Wyniki finansowe grupy systematycznie rosną.

Na 30 czerwca 2016 r. dług netto (zobowiązania finansowe minus posiadana gotówka) grupy BEST wynosi 363 mln zł. Zdecydowaną większość zadłużenia stanowią zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Pierwsze z obligacji zapadają dopiero na początku 2018 roku.

Wartość wierzytelności w funduszach BEST I i BEST II oraz 50-proc. udział w funduszu BEST III mają w bilansie BEST wartość 552 mln zł, a w pierwszej połowie 2016 roku spłaty z portfeli wierzytelności należne grupie wyniosły 87 mln zł. Do tego wartość rynkowa posiadanych przez BEST akcji Kredyt Inkaso przekracza 100 mln zł.

Można stwierdzić, że aktywa spółki z nawiązką pokrywają jej zadłużenie finansowe.

Zachowując ostrożność wobec rynku obligacji korporacyjnych, zarządzanie finansami w grupie BEST oceniam bardzo pozytywnie. Można powiedzieć, że spłaty zapadających w przyszłości obligacji grupa jest w stanie dokonać z działalności operacyjnej – spłata nie zależy od sukcesów nowych emisji obligacji. Chociaż nowe emisje niewątpliwie umożliwią dalszy szybki rozwój grupy.

Wśród czynników ryzyka inwestycji w obligacje BEST, należy wymienić nieudaną (patrząc na dzień dzisiejszy) inwestycję w zakup akcji Kredyt Inkaso. Istnieje ryzyko dokonania przez BEST kolejnych odpisów na wartość inwestycji, do tego Kredyt Inkaso wytoczyło BEST proces, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 60 mln zł.

Więcej wiadomości o Best II NS FIZ, Best III NS FIZ, Best S.A.

 • Best zapowiada inwestycyjne przyspieszenie

  06 grudnia 2023
  Po zakupie wierzytelności za ponad 200 mln zł w październiku i listopadzie windykator liczy, że powrót do inwestycji będzie mieć charakter trwały. Jest gotów działać na wyższych wskaźnikach zadłużenia, jeśli tylko uzasadniać to będzie rentowność nabywanych pakietów.
  czytaj więcej
 • Best zainwestował ponad 200 mln zł od początku października

  04 grudnia 2023
  Przez 11 miesięcy tego roku windykacyjna grupa kupiła wierzytelności za 237,5 mln zł, z czego około 85 proc. przypadało na jeszcze niezakończony IV kwartał.
  czytaj więcej
 • Best istotnie zwiększył dług netto w III kwartale

  30 listopada 2023
  Zobowiązania odsetkowe netto windykacyjnej grupy wzrosły w III kwartale o jedną czwartą i po raz pierwszy od trzech i pół roku przekraczały 0,5 mld zł. Wskaźniki zadłużenia też więc nieco podskoczyły, nadal jednak pozostawiając Bestowi wiele miejsca na realizację zapowiedzi o zwiększeniu inwestycji.
  czytaj więcej
 • Fundusz Bestu debiutuje na Catalyst

  28 listopada 2023
  Best Capital FIZAN wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku eurowe obligacje, za które zobowiązał się płacić 5,2 pkt proc. marży ponad EURIBOR 3M.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy