wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Bank BPS otrzymał 50 mln zł podporządkowanej pożyczki

msd | 21 czerwca 2018
Pożyczkodawcą jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienie ponad 290 banków spółdzielczych, w tym BPS, które mają się wzajemnie wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.

Wcześniej bank nie informował w bieżących komunikatach, aby ubiegał się o pożyczkę z funduszu zabezpieczającego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Dowiedzieć się można był o tym wyłącznie ze sprawozdania rocznego banku, podobnie zresztą jak i o tym, że przygotował i przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego plan ochrony kapitału. Było to konieczne, ponieważ BPS nie spełnia wymogów kapitałowych. Zgodnie z przygotowanym planem do ich spełnienia dojść ma dopiero na koniec 2020 r.

Bank BPS jest w trakcie realizacji programu naprawczego, ale zarówno jego współczynniki kapitałowe, jak i wyniki (46,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w ub.r.) dalekie są od jednoznacznych oznak poprawy.

Na koniec 2017 r. łączny współczynnik kapitałowy BPS-u wynosił 9,2 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 (oraz kapitału podstawowego Tier 1) znajdował się na poziomie 6,9 proc.

Roczne sprawozdanie BPS-u wymagało też uwag audytora. Zdaniem E&Y bank nie dostosował metodologii kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości i pożyczek do wymagań nowego standardu MSSF 9. Ponadto, biegły zwrócił też uwagę na wycenę części rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku (odpowiednio 67 mln zł oraz 3 mln zł). Wreszcie uwaga audytora objęła też zagadnienie wartych 183,9 mln zł aktywów finansowych do sprzedaży w postaci jednostek uczestnictwa SFIO Agro Kapitał na Rozwój, zarządzanego przez TFI Agro. Bank posiadał 66,2 proc. wszystkich wyemitowanych przez fundusz jednostek uczestnictwa, a wśród lokat funduszu znaleźć można było między innymi akcje samego BPS-u oraz dużo niepłynnych obligacji innych banków spółdzielczych, w większości nienotowanych i wycenianych po wartości nominalnej. Fundusz miał też symboliczną ekspozycję na obligacje BPS-u. Szerzej na ten temat pisaliśmy przy okazji omówienia wyników banku.

Sam Bank BPS ma na Catalyst dwie serie obligacji, w tym jedna o wartości 100 mln zł wygasa w połowie lipca tego roku. W ostatniej transakcji, z 12 czerwca, rynek wyceniał ją na 99 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst