środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Bank BPS przyjął strategię na lata 2018-2026

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 23 sierpnia 2018
Bank Polskiej Spółdzielczości zamierza kontynuować działania stabilizacyjne w ramach programu naprawczego na lata 2014-2019. Chce też ustabilizować źródła przychodów z działalności komercyjnej i wzmocnić pozycję zrzeszenia BPS, dla którego pełni rolę banku zrzeszającego.

Przedstawiona strategia jest bardzo ogólna. Mowa w niej między innymi o dostosowaniu działalności komercyjnej do możliwości kapitałowych, czy wykorzystaniu zrzeszenia BPS do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych. Bank zapowiada też zmiany w grupie kapitałowej i pozostawienie tych spółek, których posiadanie jest ekonomicznie uzasadnione.

Zmiana modelu funkcjonowania banku będzie odbywała się poprzez ograniczanie ekspozycji na ryzyko w połączeniu z nieznacznym przyrostem skali prowadzonej działalności, dostosowanym do wzrostu zrzeszonych BS (banków spółdzielczych -red.). Bank będzie podejmował działania mające na celu optymalizację wymogów kapitałowych poprzez dostosowywanie wielkości i struktury portfela kredytowego. Aktywność sprzedażowa skierowana zostanie na pozyskiwanie przede wszystkim kredytów z sektora JST oraz kredytów mieszkaniowych, które w najmniejszym stopniu obciążają kapitały banku – poinformował BPS.

Bank zapowiada też, że w ramach zmiany modelu operacyjnego dojdzie do optymalizacji kosztów, czy usprawnienia procesów w priorytetowych obszarach. Wdrożone zmiany mają także pozwolić na obniżenie kosztów działania zrzeszonym w BPS bankom spółdzielczym.

Bank BPS będzie ponadto zwiększał swoją efektywność dążąc do poprawy wskaźnika kosztów do dochodów (C/I). W tym celu podjęte zostaną działania skutkujące wzrostem przychodów odsetkowych i pozaodsetkowych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów funkcjonowania banku. Dodatkowo, zoptymalizowana zostanie oferta produktowa banku oraz dostosowany jego model operacyjny. Niezbędne zmiany nakierowane na podniesienie efektywności kosztowej przeprowadzone zostaną również w ramach grupy kapitałowej – podsumował BPS.

W ubiegłym roku, czyli w połowie realizacji programu postępowania naprawczego na lata 2014-2019, BPS wykazał 46,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, która wynikała między innymi z wysokich odpisów (115,1 mln zł). Bank wykazywał zysk tylko z działalności zrzeszeniowej (47,9 mln zł netto), zaś segment komercyjny i inwestycyjny były na głębokim minusie (odpowiednio 45,5 mln zł oraz 47,7 mln zł straty netto).

Na koniec ubiegłego roku portfel kredytowy BPS-u wciąż pozostawał słaby (19,9 proc. należności zagrożonych), aczkolwiek należy uwzględnić, że przy prowadzonej działalności zrzeszeniowej należności kredytowe stanowiły relatywnie niewielką część całego biznesu (8,2 mld zł na 23,7 mld zł aktywów). BPS niezmiennie pozostawał też słabo skapitalizowany, gdyż jego skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy to tylko 9,2 proc., a współczynnik kapitału własnego Tier 1 wynosił również niskie 6,9 proc. Pewna poprawa mogła przyjść natomiast w tym roku, ponieważ bank został dokapitalizowany, wypuścił nowe obligacje podporządkowane, a także otrzymał pożyczkę podporządkowaną od Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienia banków, które mają wzajemnie się wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.

Na Catalyst znajduje się obecnie tylko jedna seria obligacji BPS-u. Wygasające w lipcu 2020 r. papiery podporządkowane są jednak zawieszone, ponieważ bank zamierza je przedterminowo wykupić.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst