czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Capital Park nieco bardziej zadłużony po III kwartale

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 14 listopada 2017
O wyższym długu netto komercyjnego dewelopera zdecydował wzrost nakładów inwestycyjnych i związany z nimi wypływ gotówki, a także wzrost kursu EUR/PLN, co negatywnie odbiło się też na kosztach finansowych w III kwartale. Niemniej, poprawa przychodów z wynajmu i aktualizacja wyceny nieruchomości pozwoliły wykazać 27,5 mln zł zysku netto.

Zaksięgowany w III kwartale wynik netto wciąż nie pozwolił wyjść na plus w tym roku, ponieważ narastająco po dziewięciu miesiącach grupa Capital Park wykazywała 4,9 mln zł straty. Wprawdzie poprawiła w tym czasie przychody z najmu (93,3 mln zł wobec 82,7 mln zł), ale po trzech kwartałach istotnym obciążeniem wyników wciąż pozostaje dokonane w I półroczu przeszacowanie wartości nieruchomości. Mimo że w samym III kwartale aktualizacja ta przyniosła 46,9 mln zł dodatkowego zysku, to narastająco po trzech kwartałach wynik przeszacowania wciąż ciąży na rachunku zysków i strat (-44,5 mln zł straty z aktualizacji).

W minionym kwartale zobowiązania Capital Parku wzrosły o 26,8 mln zł do 1,33 mld zł, tym samym ich wartość pozostała na poziomie 0,55x aktywów. Te ostatnie warte były 2,43 mld zł i składały się niemal całkowicie z nieruchomości inwestycyjnych (2,19 mld zł) i posiadanej gotówki (132,7 mln zł). Same nieruchomości w 81 proc. składały się z projektów ukończonych generujących przychody z wynajmu. Natomiast wśród inwestycji w budowie (18 proc.) znajdował się przede wszystkim flagowy projekt ArtN, który na razie był wyceniany w księgach Capital Parku na 299,8 mln zł przy planowanych do poniesienia nakładach przekraczających jeszcze 700 mln zł. Inwestycja potrwa do końca 2020 r.

Wobec inwestycyjnych planów Capital Park ma do wyboru dwie drogi – wzrost zadłużenia lub sprzedaż części posiadanych projektów. W grę wchodzić mogłoby także połączenie obu scenariuszy. Na razie, w samym III kwartale deweloper z sukcesem zrefinansował część zadłużenia obligacyjnego i kredytowego. Per saldo, jak przekonamy się w rachunku przepływów, praktycznie nie zaciągnięto nowego długu odsetkowego, ale jego wartość wzrosła z powodu zmiany kursu EUR/PLN, ponieważ Capital Park coraz więcej zadłużenia, także obligacyjnego, posiada właśnie we wspólnej walucie. Wzrost EUR/PLN nie tylko zwiększył bilansową wartość zadłużenia, ale także spowodował znaczny wzrost pozostałych kosztów finansowych w samym III kwartale. Szczęśliwie, są to zmiany pozostające bez wpływu na przepływy, a od zakończenia kwartału kurs EUR/PLN zdążył obniżyć się w okolice z końca I półrocza.

Innym z powodów wzrostu długu netto Capital Parku do 1,16 mld zł, czyli wartości rekordowej w historii grupy, był wypływ gotówki związany z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i płatnościami odsetkowymi. Na koniec września dług netto deweloperskiej grupy sięgnął więc 1,06x kapitałów własnych wobec 1,03x kwartał wcześniej i 1,01x przed rokiem. Zmiana jest więc relatywnie nieduża, aczkolwiek zgodna z długoterminowym trendem w Capital Parku. Inny ze wskaźników zadłużenia finansowego, dług netto do aktywów, wyniósł zaś 0,48x wobec odpowiednio 0,46x i 0,47x.

Ze 132,7 mln zł gotówki na rachunkach Capital Park wykazywał 0,88x płynności natychmiastowej na koniec września, co było wartością zbliżoną do średniej z ostatnich trzech lat (0,94x). Znakomita większość krótkoterminowych zobowiązań grupy w kwocie 150,6 mln zł, to zadłużenie kredytowe (73,6 mln zł) oraz obligacyjne (49,2 mln zł). Jeśli Capital Park utrzyma politykę finansowania z poprzednich miesięcy, prawdopodobnie podczas refinansowania papierów dłużnych dokona też zamiany waluty ze złotego na euro.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Capital Parku, w tym jedna w euro (z trzech dotychczas wyemitowanych). Do handlu dochodzi jednak niemal wyłącznie na papierach złotowych. Emisje wygasające w przyszłym roku nabyć można, zależnie od serii, przy 2,3-4,4 proc. rentowności netto.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje