piątek, 30 września 2022

Newsroom

CCC wypuści euroobligacje zamienne na około 150 mln euro

msd | 12 grudnia 2016
Obuwnicza spółka chce uplasować papiery dłużne na pięć do siedmiu lat. Część wpływów z emisji trafi na skup akcji własnych. Obligacje będą notowane na giełdzie we Frankfurcie.

Papiery, które zostaną wyemitowane przez CCC lub któryś z pomiotów zależnych, uprawniać będą do zamiany na nowe lub istniejące akcje spółki. Szacunkowa wartość emisji to 150 mln euro, ale ostatecznie zależeć będzie ona od „finalnych warunków rynkowych”.

Emisja długoterminowych obligacji w EUR wpłynie pozytywnie m.in. na dalszą dywersyfikację źródeł i waluty finansowania grupy spółki, wydłużenie zapadalności zadłużenia grupy spółki, oraz na poszerzenie bazy inwestorów zainteresowanych papierami wartościowymi emitowanymi przez spółkę – podano w komunikacie CCC.

Środki z emisji obligacji trafić mają na cele statutowe, w tym finansowanie dalszego rozwoju grupy kapitałowej w kraju i za granicą. W dalszej części komunikatu wskazano zaś, że CCC wystąpi do akcjonariuszy o zgodę na nabywanie własnych akcji za kwotę do 300 mln zł do końca 2019 r. Środki na ten cel pochodzić mają m.in. z emisji obligacji.

Akcje własne skupione za wpływy z emisji zostaną umorzone lub wydane posiadaczom obligacji.

Rozważana struktura obligacji, których emisja skierowana będzie na rynek międzynarodowy, ułatwi pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału dostępnych dla spółki – wskazano także w komunikacie.

CCC zamierza wprowadzić nowe obligacje na giełdę we Frankfurcie. Spółka nie wspomina natomiast o warszawskiej GPW, gdzie obecnie notowane są – tylko na rynku hurtowym – uplasowane w 2014 r. pięcioletnie papiery na 210 mln zł. Papiery te oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,47 pkt proc. marży. W zawartej na rynku BondSpot transakcji z początku miesiąca wyceniono je na 100,75 proc. nominału. 

Agencja EuroRating ocenia spółkę na BBB z perspektywą stabilną. Trudno jednak powiedzieć na ile niezamówiony (oparty o ogólnodostępne informacje) rating od lokalnej agencji pomoże uplasować dług wśród zagranicznych inwestorów. 

Jako ciekawostkę wskazać warto natomiast, że obligacje CCC nie będą pierwszymi papierami dłużnymi polskiej spółki na giełdzie we Frankfurcie. Szlaki przetarł bowiem… Kerdos Group. Tyle, że na zasadzie dual-listingu.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje