piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Develia zrzuciła część nadpłynności

msd | 17 listopada 2020
Saldo środków pieniężnych deweloperskiej grupy skurczyło się o ponad 100 mln zł w III kwartale. Niemniej, posiadana gotówka wciąż zapewniała Develii stosunkowo dobrą płynność natychmiastową i historycznie jeden z niższych poziomów zadłużenia netto.

Po trzech kwartałach tego roku przepływy operacyjne grupy Develia to niskie 9,6 mln zł (w tym 8,7 mln zł w III kw.), a swoją sytuację płynnościową zawdzięcza ona zamkniętej w I kwartale transakcji sprzedaży aktywów biurowych za blisko 102 mln euro. Z uwagi jednak na niski cash flow operacyjny, ponoszone wydatki inwestycyjne oraz spłatę części zadłużenia, wypracowana na początku roku poduszka płynnościowa zaczyna się kurczyć. W minionym kwartale saldo środków pieniężnych Develi spadło o 100,9 mln zł do 380,5 mln zł. Spółka miała też wprawdzie 60,2 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych, ale na próżno szukać w sprawozdaniu kwartalnym informacji co się kryje pod tą kwotą (na pewno nie tylko same środki na rachunkach powierniczych, ponieważ w III kw. Develia wydała na aktywa finansowe prawie 35 mln zł).

Posiadane na koniec minionego kwartału środki pieniężne pokrywały zatem 0,94x krótkoterminowych zobowiązań dewelopera skorygowanych o przedpłaty klientów wobec 1,23x pół roku wcześniej. Ogółem, wskaźnik płynności natychmiastowej przyjął najniższą wartość od połowy 2018 r. i był też znacząco niższy od średniej z poprzednich 12 kwartałów 1,16x. 

Tymczasem dwa dni po zamknięciu kwartału – zgodnie z decyzją akcjonariuszy – kwartału Develia wypłaciła 44,8 mln zł dywidendy, mimo że zarząd dewelopera proponował przeznaczyć część zeszłorocznego zysku na kapitał rezerwowy, aby o dywidendach lub zaliczkach na jej poczet pomyśleć dopiero w przyszłości. Deweloper wyemitował też nowe obligacje na 70 mln zł oraz spłacił starszą serię o wartości 27 mln zł.

Wcześniej, bo na koniec września, Develia miała 407,2 mln zł długu netto (wliczając MSSF 16), który wprawdzie był o 48,3 mln zł wyższy niż kwartał wcześniej, ale wciąż znacząco niższy niż na koniec 2019 r., gdy sięgał on 746,8 mln zł. Wyliczany przez nas dług netto stanowił więc 0,28x kapitałów własnych wobec 0,24x w poprzednim kwartale i 0,5x na koniec 2019 r. Pomimo lekkiego wzrostu dźwigni od czasu zamknięcia I kwartał, deweloper wciąż wykazywał poziom zadłużenia znacznie poniżej wartości, do których przyzwyczaił inwestorów (średnia z poprzednich 12 kwartałów to 0,44x).

Same wyniki Develii pozostają natomiast znacząco gorsze niż przed rokiem, głównie ze względu na niższą liczbę wydanych lokali (746 mieszkań po trzech kwartałach wobec 1778 przed rokiem). Narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku deweloper wykazywał więc 318,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 714,2 mln zł rok wcześniej. Prócz niższej liczby przekazanych mieszkań, przychody ucierpiały też na zmniejszeniu wpływów z usług najmu. To zaś skutek pandemii oraz zmniejszenia powierzchni najmu (sprzedaż projektu biurowego).

Tegoroczny zysk brutto ze sprzedaży Develia podsumowała na 116,2 mln zł (274,9 mln zł przed rokiem), a zysk netto, który był pod dużym wpływem wyceny nieruchomości i wzrostu wyceny kredytów w euro, podsumowano na 23 mln zł (158,6 mln zł). Develia szacuje, że czysty zysk skorygowany o aktualizację wartości nieruchomości i wycenę kredytów wyniósłby około 61 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Develii z terminami spłaty do maja 2023 r. Zależnie od serii, do transakcji długiem spółki dochodzi rzadko lub wcale. Najkrótsze papiery DVL0521 kwotowane są aktualnie na 100,00/100,48 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje