wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Erbud chce przekazywać więcej zysku na dywidendę

msd | 11 marca 2019
Budowlana spółka będzie przekazywać od 30 do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy – wynika ze zmienionej polityki dywidendy.

Dotychczasowa polityka dywidendy w Erbudzie, przyjęta przed dwoma laty, zakładała wypłatę między 30 a 50 proc. zysku, bez wskazania, iż chodzi o wynik skonsolidowany. W ubiegłym roku budowlana spółka wypłaciła 14,09 mln zł dywidendy za 2017 r., co stanowiło 58,9 proc. skonsolidowanego zysku netto (112,4 proc. zysku jednostkowego).

Rekomendowana walnemu zgromadzeniu wysokość dywidendy, jak zapisano w polityce, uwzględniać ma aktualną i przyszłą sytuację finansową spółki oraz jej grupy kapitałowej. Zarząd Erbudu zobowiązuje się uwzględniać między innymi: potrzeby inwestycyjne, politykę akwizycyjną , potrzeby płynnościowe oraz wysokość zobowiązań, tak z bieżącej działalności, jak i zadłużenia finansowego.

Na wypadek „wyjątkowo dobrej oceny”, zarząd budowlanej spółki zastrzega sobie także możliwość wypłaty więcej niż 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Na razie, po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa Erbud wykazywała 24,8 mln zł straty netto.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Erbudu. Zapadającymi we wrześniu 2021 r. papierami o wartości 52 mln zł po raz ostatni handlowano 21 lutego. Wyceniano je wówczas na 96,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

 • Sezonowy spadek salda środków pieniężnych w Erbudzie

  15 maja 2019
  Na koniec marca środki pieniężne budowlanej grupy podliczono na 101 mln zł wobec 214 mln zł w grudniu, co zadecydowało o wzroście wskaźników zadłużenia i spadku płynności gotówkowej.
  czytaj więcej
 • Erbud chwilowo bez długu netto

  28 marca 2019
  Budowlana grupa, jak co roku, zanotowała w IV kwartale wysokie przepływy operacyjne, stąd saldo jej gotówki wzrosło do 213,9 mln zł, czyli poziomu przekraczającego wartość posiadanych zobowiązań odsetkowych. W tych okolicznościach łatwiej przetrawić naruszenie bankowych kowenantów.
  czytaj więcej
 • Ogólne zadłużenie Erbudu najwyżej od ponad dekady

  21 listopada 2018

  Całkowite zobowiązania budowlanej grupy wzrosły w III kwartale do 816,7 mln zł i finansowały one 78 proc. jej majątku. Są też dobre wiadomości: poprawa wyniku operacyjnego i pierwsze w tym roku dodatnie przepływy z podstawowej działalności.

  czytaj więcej
 • Erbud naruszył kowenanty kredytowe

  05 września 2018
  W związku z poniesioną w II kwartale stratą budowlana spółka przełamała kredytowe kowenanty w czterech bankach. Na razie Erbudowi udało się porozumieć z dwoma kredytodawcami.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje