czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent dostał wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

msd | 07 listopada 2017
Jeden z obligatariuszy postawił w stan wymagalności nienotowane na Catalyst papiery serii G o wartości 100 tys. zł z emisji wartej 3 mln zł.

Firma pożyczkowa nie informuje o naruszeniach, na które powołuje się inwestor. Potencjalnie chodzić mogłoby o niewypłacenie odsetek, po tym jak decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego wstrzymano obsługę obligacyjnych zobowiązań – nie wypłacono kuponu od serii G oraz nie przekazano kolejnej raty na spłatę serii E, której termin wykupu minął pięć miesięcy temu.

W związku z otrzymanym żądaniem w nawiązaniu do zapisów warunków emisji obligacji serii G emitent informuje pozostałych obligatariuszy posiadających obligacje serii G o zgłoszonym żądaniu i wzywa do podjęcia decyzji w sprawie postawienia obligacji serii G w stan natychmiastowej wymagalności – podano w komunikacie.

Ostatnio Eurocent informował także o otrzymaniu nakazu zapłaty na kwotę 1,8 mln zł z powództwa Prime FIZ, funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez GO TFI. Spółka zamierza złożyć sprzeciw do otrzymanego nakazu.

Natomiast ewentualne odzyskanie zainwestowanych pieniędzy w razie postawienia papierów w stan wymagalności utrudniać może jednak zabezpieczenie majątku Eurocentu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego. Ostatecznie, to nie one są przyczyną problemów z obsługą zadłużenia, a sytuacja finansowa spółki.

Obligacje serii G, w przeciwieństwie do niewykupionej w terminie serii E i notowanej na Catalyst serii F, są zabezpieczone. Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszu ERC FIZ.

Notowane na Catalyst obligacje serii F Eurocentu o wartości 2,31 mln zł wyceniane są na jedną czwartą nominału.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje