sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Eurocent dostał wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

msd | 07 listopada 2017
Jeden z obligatariuszy postawił w stan wymagalności nienotowane na Catalyst papiery serii G o wartości 100 tys. zł z emisji wartej 3 mln zł.

Firma pożyczkowa nie informuje o naruszeniach, na które powołuje się inwestor. Potencjalnie chodzić mogłoby o niewypłacenie odsetek, po tym jak decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego wstrzymano obsługę obligacyjnych zobowiązań – nie wypłacono kuponu od serii G oraz nie przekazano kolejnej raty na spłatę serii E, której termin wykupu minął pięć miesięcy temu.

W związku z otrzymanym żądaniem w nawiązaniu do zapisów warunków emisji obligacji serii G emitent informuje pozostałych obligatariuszy posiadających obligacje serii G o zgłoszonym żądaniu i wzywa do podjęcia decyzji w sprawie postawienia obligacji serii G w stan natychmiastowej wymagalności – podano w komunikacie.

Ostatnio Eurocent informował także o otrzymaniu nakazu zapłaty na kwotę 1,8 mln zł z powództwa Prime FIZ, funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez GO TFI. Spółka zamierza złożyć sprzeciw do otrzymanego nakazu.

Natomiast ewentualne odzyskanie zainwestowanych pieniędzy w razie postawienia papierów w stan wymagalności utrudniać może jednak zabezpieczenie majątku Eurocentu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego. Ostatecznie, to nie one są przyczyną problemów z obsługą zadłużenia, a sytuacja finansowa spółki.

Obligacje serii G, w przeciwieństwie do niewykupionej w terminie serii E i notowanej na Catalyst serii F, są zabezpieczone. Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszu ERC FIZ.

Notowane na Catalyst obligacje serii F Eurocentu o wartości 2,31 mln zł wyceniane są na jedną czwartą nominału.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A.

 • Eurocent zwołał zgromadzenie obligatariuszy

  21 listopada 2017
  Chodzi o związane z naruszeniem warunków emisji spotkanie właścicieli nienotowanych na Catalyst trzyletnich papierów dłużnych serii G o wartości 3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Eurocent pogłębia tegoroczne straty

  15 listopada 2017
  Pomimo kolejnej straty oraz gwałtownego przyrostu należności firma pożyczkowa zakończyła III kwartał z dodatnimi przepływami operacyjnymi. Część wygenerowanej gotówki trafiło na spłatę zaległych obligacji. Teraz jednak – decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego – ewentualne nadwyżki środków pieniężnych nie mogą być przekazywane obligatariuszom.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał nakaz zapłaty

  06 listopada 2017
  Firma pożyczkowa miałaby zapłacić ponad 1,8 mln zł, lecz zamierza złożyć sprzeciw do nakazu wraz z wnioskiem o oddalenie całości roszczenia ze strony funduszu sekurytyzacyjnego Prime FIZ.
  czytaj więcej
 • Eurocent chce zmienić formę postępowania restrukturyzacyjnego

  30 października 2017
  Po prawie czterech miesiącach od złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego firma pożyczkowa postanowiła cofnąć wniosek i złożyć nowy, tym razem o otwarcie postępowania układowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje