piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Fast Finance wnioskuje o restrukturyzację

msd | 30 listopada 2018
Zgodnie z zapowiedzią, spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego. Swoją decyzję tłumaczy „zagrożeniem niewypłacalnością” i chęcią uniknięcia upadłości.

Decyzja zarządu spółki podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz jej kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia złożenia wnioski (…). W ocenie zarządu spółki istniejące zobowiązania wykazane w raportach bieżących i okresowych oraz bieżąca sytuacja emitenta nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji emitenta. W ocenie spółki, ma ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku, które stanowią źródło zaspakajania w/w zobowiązań – poinformowało Fast Finance.

O zamiarze złożenia wniosku o restrukturyzację spółka informowała przed kilkoma dniami. Restrukturyzacja jest bowiem częścią umowy zawartej z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz osobą fizyczną i trzema kontrolowanymi przez nią spółkami. Wobec wierzycieli tych Fast Finance ma 17,8 mln zł zadłużenia z tytułu nienotowanych na Catalyst obligacji serii L, P, R, S i T.

Spółka zaprzestała także obsługi notowanych na Catalyst obligacji serii M. Z wartej obecnie 4,66 mln zł windykator miał wykupić w październiku 0,47 mln zł plus wypłacić odsetki o całości kapitału. Nie zrobił tego, w związku z czym do spółki zaczęły napływać żądania natychmiastowego wykupu długu. Działania podjąć miał też administrator zabezpieczenia (obligacje zabezpieczone są na pakietach wierzytelności).

W związku z niewykupieniem w terminie części kapitału z obligacji serii M i późniejszymi wezwaniami do natychmiastowego wykupu wobec Fast Finance wszczęta została egzekucja komornicza.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje