czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Fiasko ostatniej emisji Rentiera

msd | 10 marca 2022
Popyt na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ okazał się zbyt mały, aby ostatnia emisja na podstawie obecnego prospektu mogła dojść do skutku.

Podczas subskrypcji trwającej od 28 lutego do 8 marca złożono tylko pięć zapisów o łącznej wartości 388,3 tys. zł. Inwestorzy chcieli bowiem nabyć 3,62 tys. nowych certyfikatów inwestycyjnych, gdzie próg dojścia emisji do skutku to 5 tys. certyfikatów.

Niski popyt na certyfikaty Rentiera nie odbiega specjalnie od tego, co z powodu niepewności wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę zaobserwować można też w zbliżonych obszarach rynku, by wspomnieć spadek zainteresowania obligacjami przedsiębiorstw na rynku pierwotnym, czy odpływy z funduszy korporacyjnego długu.

Dla Rentiera była to ostatnia publiczna emisja, którą mógł przeprowadzić na podstawie aktualnego prospektu. Z powodu niedojścia do skutku jednak nie zwiększy już ona wartości środków pozyskanych od inwestorów (z ośmiu wcześniejszych ofert publicznych fundusz pozyskał w sumie 24,2 mln zł).

FDK Rentier FIZ bynajmniej nie zamierza kończyć publicznego oferowania swoich certyfikatów. W KNF czeka na zatwierdzeni kolejny jego prospekt, o czym pisaliśmy przed miesiącem. 

Według ostatniej wyceny, datowanej na 21 lutego, fundusz miał 96 mln zł aktywów netto. W ostatnich trzech miesiącach jego stopa zwrotu była na zero, o czym decydował prawdopodobnie wysoki udział obligacji o stałym kuponie. Natomiast w ostatnich 12 i 24 miesiącach Rentier zarobił dla inwestorów kolejno 2,15 oraz 6,7 proc.

Zarządzany wspólnie przez Noble Funds TFI oraz CVI DM Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ specjalizuje się w tzw. długu prywatnym. Według stanu z 20 stycznia, miał on w portfelu 45 serii obligacji, w tym 25 opartych o stały kupon (48 proc. udziału w aktywach). Średnia ważona rentowność portfela papierów dłużnych wynosiła wówczas 10,8 proc., a jego przeciętny okres zapadalności wynosił około 21 miesięcy. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje