środa, 12 maja 2021

Newsroom

Kancelaria Medius chce zmienić warunki emisji giełdowych obligacji

msd | 22 stycznia 2021
Znajdująca się w restrukturyzacji spółka windykacyjna zwołała na 19 lutego zgromadzenie obligatariuszy dotyczące papierów KME0321, aby zmienić cały szereg warunków ich emisji. Jak się okazuje, wynikające z tych obligacji wierzytelności są przedmiotem sprzeciwu do spisu wierzytelności.

W porządku obrad przewidziano między innymi zmianę wysokości oprocentowania i warunków jego wypłaty. Kancelaria Medius chce także zmiany terminów wypłaty całości lub części świadczeń z obligacji, a także zmian warunków przedterminowego wykupu długu, tak na własne żądanie, jak i na żądanie inwestorów. Na koniec spółka proponuje także wprowadzenie zmian w zabezpieczeniu obligacji (wysokość, forma lub jego warunki) oraz ciążących na niej obowiązkach informacyjnych. 

Spółka nie zdradza jednak, jakie konkretnie modyfikacje WEO by ją satysfakcjonowały, a tym bardziej nie ujawnia, co jest źródłem proponowanych zmian. 

Być może ma to związek ze złożonym przez kuratora obligatariuszy sprzeciwem do spisu wierzytelności, co do przysługujących inwestorom odsetek od obligacji serii N (KME0321) oraz sumy, według której będzie obliczany głos właścicieli obligacji serii L i N w głosowaniu nad układem. Jak czytamy na stronie kuratora, sprzeciw dotyczący zasad obliczania głosów wynika z konieczności ustalenia w jakiej części obligacyjne należności znajdą pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (zastaw na wierzytelnościach). Dalej kurator tłumaczy, że nie podważa wyceny zabezpieczenia sporządzonej na zlecenie Kancelarii Medius, ale chce – w imieniu obligatariuszy – obiektywnej wyceny sporządzonej przez biegłego sądowego. 

„Pozwoli to (wycena biegłego sądowego – red.) na potwierdzenie wartości przedmiotów zabezpieczeń ujętych w spisie wierzytelności dla obligacji serii L i N, względnie na korektę spisu w tym zakresie zgodnie z ustaleniami biegłego sądowego. Działanie Kuratora w tym zakresie zmierza do zagwarantowania możliwie szerokiej ochrony interesów reprezentowanych obligatariuszy i usunięcia wątpliwości co do faktycznej wartości ustanowionych zabezpieczeń” – wyjaśniła spółka Alerion pełniąca rolę kuratora obligatariuszy KME.

W osobnym komunikacie kurator powiadomił także o postanowieniu sędziego-komisarza w sprawie powołania rady wierzycieli dla toczącego się przed krakowskim sądem postępowania restrukturyzacyjnego Kancelarii. W skład rady wierzycieli powołano fundusze Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN, Lumen Stabilny Dochód FIZAN, Lumen Profit 30 NSFIZ, a także pełniącą rolę kuratora spółkę Alerion. Pod pewnymi względami styczniowa decyzja sędziego-komisarza jest jednak nieaktualna, ponieważ dwa pierwsze fundusze pod koniec ubiegłego roku zostały połączone w jeden, Noble Fund Privarte Debt FIZAN. Tak czy inaczej, zastępcami członków rady wierzycieli ustanowiono fundusz Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN oraz reprezentującego skarb państwa naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.

W kwietniu ubiegłego roku Kancelaria Medius przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie, a w maju sąd otworzył wobec niej postępowanie układowe. W kolejnym miesiącu doszło do zmian w zarządzie – ze spółki odszedł Michał Imiołek, założyciel KME, a stanowisko prezesa objął Przemysław Dąbrowski, wcześniej pracujący nad restrukturyzacją GetBacku.

Łącza wartość obligacyjnych długów windykatora to około 90 mln zł w sześciu seriach, z czego pięć jest zabezpieczonych. Dla dwóch serii po 10 mln zł (w tym jedna niezabezpieczona) terminy wykupu minęły w lipcu i wrześniu ubiegłego roku, gdy spółka była już pod ochroną sądu.

Objęte zgromadzeniem obligatariuszy papiery KME0321 to obecnie jedyny notowany na Catalyst dług krakowskiego windykatora. Przed piątkowym fixingiem znajdujące się w systemie jednolitych notowań papiery kwotowane są na 40/50 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje