poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 sierpnia 2019
Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.

Sprawa dotyczy zarządzania należącymi do GetBacku niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Centauris 3, Debito, GetBack Windykacji Platinum, GetPro i Universe 3. Zarządzanie nimi Saturn TFI powierzył windykacyjnej spółce, mającej dopuszczać się wielu nieprawidłowości, na które – zdaniem KNF – Towarzystwo nie reagowało.

Komisja ustaliła, że Towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy, przez co nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo istotne nieprawidłowości zaistniałe w toku wykonywania powierzonych czynności. Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne – wyjaśnia KNF.

Zdaniem Komisji, Saturn TFI, powierzając zarządzanie portfelami GetBackowi, ograniczyło się wyłącznie do wykonywania czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy. Sam windykator miał zaś otrzymać pełną swobodę co do warunków kształtowania zawieranych transakcji, w które TFI nie ingerowało.

Jak podano, Towarzystwo nie monitorowało podejmowanych przez zarządzającego czynności, w tym nie weryfikowało skuteczności podejmowanych przez zarządzającego działań windykacyjnych. Ponadto, zdaniem KNF, Saturn TFI nie zabezpieczył interesu uczestników zarządzanych funduszy „akceptując nabywanie pakietów wierzytelności po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do wartości godziwej nabywanych aktywów”.

Towarzystwo dopuściło, aby Fundusze, posiadając znikomy poziom aktywów netto, zawierały wielomilionowe umowy w przedmiocie nabycia składników lokat z terminem zapłaty ceny odroczonym w czasie. Ustalona wartość tych transakcji przekraczała w skrajnych przypadkach nawet tysiąckrotnie wartość ich aktywów. W chwili zawarcia poszczególnych umów oraz realizacji transakcji, Fundusze te nie dysponowały aktywami netto, w tym środkami pieniężnymi, które pozwalałyby na nabycie poszczególnych portfeli wierzytelności za ustaloną cenę sprzedaży – podaje KNF.

Jak wskazano, Towarzystwo nie reagowało na aktywność GetBacku w przypadku transakcji, w których stroną umów były dwa różne fundusze zarządzane przez windykatora. Zdaniem KNF, nie były to działania incydentalne, lecz wystandaryzowany sposób postępowania zarządzającego, powodujący nawarstwienie sytuacji będących potencjalnym źródłem konfliktu interesów.

Towarzystwo akceptowało powstanie i trwanie sytuacji, w której istniało istotne ryzyko, iż realizowana de facto polityka inwestycyjna zrównuje interes funduszu z aktualnym partykularnym interesem podmiotu zarządzającego – informuje Komisja.

Zdaniem KNF, Saturn TFI dopuściło się realizacji procesu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy w sposób służący doraźnemu interesowi GetBacku, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa określających sposób funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto, Towarzystwo miało też wykazać się brakiem odpowiedzialności i rzetelnej oceny praktyk biznesowych podmiotu zarządzającego, a także brakiem wymaganego profesjonalizmu.

Towarzystwo zaniedbało wykonywania swoich ustawowych obowiązków, pozostając bierne w zaistniałej sytuacji i w pełni uzależnione od woli podmiotu, któremu zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy, zachowując przy tym jedynie pozory działania jako organ tych funduszy – informuje KNF.

Decyzji o cofnięciu Saturnowi zezwolenia KNF nadała rygor natychmiastowej wykonalności. Od teraz fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie mogą emitować nowych certyfikatów inwestycyjnych, a wykupów mogą dokonywać tylko pod pewnymi warunkami. Same fundusze mają być zaś reprezentowane przez depozytariusza przez okres do trzech miesięcy. Po tym czasie zarządzanie przejąć musi inne TFI.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje