poniedziałek, 30 stycznia 2023

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu PGNiG

materiał prasowy EuroRating | 07 września 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła ze stabilnej na negatywną perspektywę ratingu kredytowego spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sam rating został utrzymany na poziomie 'A-'.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) ze stabilnej na negatywną związana jest z planowanym przejęciem spółki przez PKN Orlen S.A., tj. podmiot charakteryzujący się gorszym profilem ryzyka kredytowego (rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie 'BBB'), a także ze wzrostem poziomu zadłużenia gazowej spółki i pogorszeniem struktury finansowania aktywów.

PKN Orlen sfinalizował na przełomie lipca i sierpnia br. proces przejęcia drugiej największej w Polsce paliwowej spółki Grupa Lotos S.A., wzmacniając tym samym swoją quasi-monopolistyczną pozycję na krajowym rynku paliw płynnych. Jednocześnie pod koniec lipca br. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia spółek, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje spółki przejmującej. Planowane jest, że fuzja zostanie sfinalizowana w październiku lub listopadzie br.

EuroRating szacuje, że spółka powstała po połączeniu będzie niemal monopolistą w Polsce nie tylko na rynku paliw płynnych, ale i na rynku gazu ziemnego, z silną pozycją na rynku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że PKN Orlen (nawet po uwzględnieniu wpływu przejęcia Grupy Lotos) charakteryzował się dotychczas nieco gorszym profilem ryzyka kredytowego w stosunku do PGNiG (co odzwierciedla niższy rating kredytowy spółki przejmującej). EuroRating szacuje, że poziom ryzyka kredytowego spółki powstałej po połączeniu PKN Orlen z PGNiG najprawdopodobniej będzie więc wyższy, co oznacza, że najprawdopodobniej spółka ta będzie miała ocenę ratingową niższą niż obecnie PGNiG.

Oprócz kwestii planowanej fuzji z PKN Orlen, na zmianę perspektywy ratingu PGNiG na negatywną istotny wpływ miał również istotny wzrost długu finansowego, jaki nastąpił w ciągu kilku ostatnich kwartałów. Wraz z dużym wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu pochodnych instrumentów finansowych i niemal dwukrotnym w ciągu czterech ostatnich kwartałów wzrostem sumy bilansowej spowodowało to silny spadek udziału kapitału własnego w pasywach – z 67,5 proc. na koniec II kw. 2021 r. do 35,1 proc. na koniec czerwca br. 

EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że dodatkowo w ostatnich kwartałach spadkowi uległy przepływy z działalności operacyjnej, co w połączeniu ze wzrostem wydatków inwestycyjnych  skutkowało wygenerowaniem w ciągu czterech ostatnich kwartałów wysokich ujemnych wolnych przepływów pieniężnych.

Agencja bierze pod uwagę, że powyższe zjawiska były związane z nadzwyczajną sytuacją na rynku gazu w Polsce i Europie, wynikającą z ograniczaniem przez Rosję od II połowy 2021 r. i w końcu całkowitym odcięciem po militarnej napaści na Ukrainę dostaw gazu do niektórych krajów (w tym do Polski). Nagły znaczny spadek podaży gazu na europejskim rynku spowodował gwałtowny skok rynkowych cen surowca. Dla PGNiG oznaczało to m.in. konieczność znacznego zwiększenia kapitału obrotowego, co zostało sfinansowane m.in. poprzez zaciągnięcie dużych kredytów krótkoterminowych.

Skok cen wydobywanego i importowanego przez PGNiG surowca przyczynił się do niemal trzykrotnego wzrostu wartości czterokwartalnych przychodów ze sprzedaży, a także do proporcjonalnego wzrostu wyniku EBITDA. Na koniec czerwca br. spółka utrzymywała także rekordowo wysoki stan gotówki. Dzięki temu, pomimo dużego spadku udziału kapitału własnego w sumie pasywów, relacja długu netto do EBITDA, a także do kapitału własnego, choć lekko się pogorszyły, to utrzymały się nadal na niskim i bezpiecznym poziomie (odpowiednio 0,13 i 0,08).

EuroRating zauważa również, że w ciągu czterech ostatnich kwartałów istotnemu pogorszeniu uległy wskaźniki płynności PGNiG. Płynność bieżąca obniżyła się z bardzo wysokiego poziomu 2,04 na koniec II kw. 2021 r. do 1,12 na koniec II kw. 2022 r., płynność  szybka z 1,74 do 0,89, a płynność natychmiastowa z 0,81 do 0,23. Choć według agencji nadal są to poziomy stosunkowo bezpieczne, to jednak sam fakt pogorszenia sytuacji w obszarze płynności jest kolejnym czynnikiem negatywnie rzutującym na ogólną ocenę ryzyka kredytowego spółki.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej PGNiG miałoby: podjęcie przez organy korporacyjne obu spółek ostatecznej decyzji o przejęciu PGNiG przez PKN Orlen; ewentualne dalsze zaostrzenie sytuacji geopolitycznej związanej z wojną Rosji przeciwko Ukrainie (w tym odcięcie lub dalsze ograniczenie przez agresora dostaw gazu do kolejnych dużych odbiorców w Europie); ewentualny dalszy wzrost zadłużenia i pogorszenie struktury finansowania PGNiG; dalsze osłabienie sytuacji płynnościowej; a także kontynuacja negatywnych trendów w obszarze przepływów pieniężnych.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej PGNiG mogłoby mieć: ewentualne odwołanie planu połączenia z PKN Orlen; szybkie obniżenie przez spółkę poziomu zadłużenia i znaczny wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ponowne generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przy jednoczesnych umiarkowanych nakładach inwestycyjnych; poprawa sytuacji płynnościowej; a także generowanie wysokich marż (w tym marży netto). 

Więcej wiadomości o PGNiG S.A.

 • Niższy rating PGNiG

  24 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 'A-' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen przejmie Lotos i PGNiG bezgotówkowo

  12 maja 2021
  Płocka spółka przejmie Grupę Lotos i PGNiG w zamian za własne akcje. W tak połączonym koncernie skarb państwa ma posiadać do 50 proc. akcji, zapowiedziano podczas środowej konferencji.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia PGNiG

  10 maja 2021
  Płocki koncern złożył do prezesa urzędu antymonopolowego wniosek o zgodę na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, co ma początkować formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.
  czytaj więcej
 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi